Wednesday, August 29, 2007

Suara Belia: Faktor Pembangunan Belia

Oleh Wong Yao Bin (A105875)
Apabila seseorang manusia dalam lingkungan umur yang dipanggil belia, maka pembangunan sahsiahnya akan dipengaruhi oleh pelbagai faktor iaitu faktor mikro dan makro. Kedua-dua faktor ini sangat berkesan untuk membentuk sahsiah seseorang belia, tetapi jika melihat asas unsur manusia, faktor mikro lebih berkesan mempengaruhi seseorang. Antara faktor mikro seperti diri dalaman, pengalaman kehidupan, dan pembacaan. Faktor makro seperti pendidikan, ajaran agama, dan lain-lain digelar proses sosialisasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Faktor diri dalaman merujuk kepada kuasa dan keinginan seseorang. Faktor ini melihat sama ada seseorang belia mempunyai keinginan untuk membangunkan sahsiahnya sendiri. Seseorang belia akan sentiasa memerhati dan meninjau sahsiah diri supaya terdapat perkembangan. Faktor ini akan lebih cenderung membangun dan mengembang sahsiah seseorang belia ke arah yang lebih unik sebab ia tidak bergantung kepada persekitaran. Contohnya seseorang belia telah melakukan kesalahan, maka dengan dorongan diri dalaman akan menyebabkan belia itu membentuk sahsiah yang lebih baik supaya tidak melakukan kesalahan lagi.

Faktor pengalaman kehidupan melihat sama ada seseorang belia itu terdapat unsur kesusahan dan cabaran untuk mempercepatkan pembangunan dan perkembangan sahsiah. Semakin banyak kesusahan dan cabaran hidup, maka pembangunan sahsiah seseorang belia akan lebih baik dan cepat berbanding keadaan sebaliknya. Contoh cabaran seperti kemalangan, kemiskinan, masalah keluarga dan kegagalan akan mendorong seseorang belia supaya lebih matang pemikiran supaya dapat menyelesaikan masalah dan pengalaman ini akan membangunkan belia seseorang.

Faktor pembacaan merujuk kepada jenis-jenis pembacaan dan berapa banyak pembacaan yang dibaca oleh seseorang belia. Faktor pembacaan ini melihat jika seseorang belia mempunyai bacaan yang luas dan berguna, maka secara langsung linkungan penyelesaian masalah akan banyak dan terdapat pelbagai pembelajaran sikap daripada penulis. Bacaan yang baik akan mempengaruhi seseorang dari pelbagai aspek termasuk sahsiah dan pemikiran. Contoh bacaan yang dapat mempengaruhi seseorang belia adalah seperti motivasi, psikologi, pengalaman hidup, kejayaan dan lain-lain.

Agama merupakan merupakan faktor yang penting dalam pembangunan dan perkembangan sahsiah seseorang belia sebab agama mempunyai pelbagai ajaran yang mengajar manusia supaya membentuk akhlak, pemikiran, rohani dan tingkahlaku yang ke arah baik dan intergriti. Maka agama akan mempengaruhi belia supaya tidak melakukan perkara dan tingkah laku yang tidak betul, maka agama lebih membangunkan sahsiah dari segi nilai dan kebenaran hidup.

Faktor pendidikan melihat segala proses pembelajaran di sekolah akan membolehkan seseorang belia mempelajari pelbagai disiplin ilmu. Seseorang yang mungkin tidak dapat membentuk sahsiah yang lebih berdisiplin dan bijak berkomunikasi. Ini kerana, sekolah merupakan tempat yang sentiasa mengamalkan displin yang baik dan membentuk ilmu pengetahuan dan nilai seseorang belia secara bersepadu melalui aktiviti kokurikulum, sukan, rakan sebaya, guru dan mata pelajaran yang diajar.

Suara Belia: Faktor Pembangunan Belia

Oleh Wan Muhamad Bin Wan Junoh (A109986).


Perkembangan sahsiah merupakan satu proses yang berlaku ke atas diri dan jiwa seseorang individu. Perkembangan tersebut merangkumi konsep tingkahlaku, serta pemikiran. Perkembangan dan pembangunan ini di pengaruhi oleh pelbagai faktor. Antara faktor yang memainkan peranan penting adalah faktor persekitaran dan juga pembentukan diri oleh individu itu sendiri.

Keadaan persekitaran yang dikatakan boleh mempengaruhi perkembangan sahsiah ialah, faktor rakan sebaya. Di sini boleh kita lihat, individu pada peringkat tersebut sangat mementingkan perhubungan dengan rakan sebaya. Keadaan ini sebenarnya sangat mempengaruhi perkembangan sahsiah remaja itu sendiri. Bagi mengekalkan atau bergaul dengan kelompok rakan sebaya, remaja yang berada dalam proses pembentukan sahsiah ini akan terpengaruh dengan tingkahlaku rakan sebaya. Kebanyakkan tingkahlaku akan diikuti tanpa dipersoalkan di sebalik kandungan perbuatan itu sama ada positif atau negatif.
Seterusnya, tahap penerapan nilai moral dalam diri seseorang remaja atau belia juga memberikan pengaruh yang besar terhadap proses pembangunan sahsiah. Ini kerana, pengetahuan asas tentang nilai adalah merupakan satu pegangan yang kuat dalam menghadapi segala pengaruh yang cuba mempengaruhi seseorang individu tersebut. Melalui ilmu pengetahuan serta pegangan yang kuat, segala pengaruh dari persekitaran dapat ditapis serta segala bentuk perkara yang cuba mempengaruhi diri akan dinilai dengan nilai baik dan buruk. Perkara yang baik akan dijadikan tauladan, manakala perkara buruk dijadikan sempadan.

Selain itu juga, pengaruh dari bentuk proses globalisasi yang melanda dunia pada hari ini telah banyak merubah proses perkembangan sahsiah belia. Ini dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung. Pemantapan jarak, masa dan ruang serta inovasi dalam pemikiran hari ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan sahsiah diri belia. Pendedahan tanpa penapisan yang sewajarnya telah menyebabkan pengaruh yang kuat terhadap diri belia. Ini kerana, pada waktu pertumbuhan remaja, golongan ini sangat mudah dipengaruhi oleh pelbagai perkara termasuk perkara negatif dan juga positif. Keadaan ini juga boleh dilihat dari segi perkembangan dalam bidang teknologi dan perdagangan. Perkembangan dalam bidang ini telah menyebabkan segara perkara akan sampai kepada minda remaja atau belia hari ini. Jika ia tidak dipantau dengan baik, minda mereka akan dipengaruhi dan seterusnya mempengaruhi perkembangan sahsiah golongan tersebut.
Keseluruhan idea yang dikemukakan adalah sangat memberi kesan ke atas pengaruh perkembangan sahsiah belia. Oleh itu, jika dibiarkan tanpa pengawasan, perkembangan sahsiah belia tidak akan sempurna dan seterusnya akan membawa masalah kepada diri mereka serta terus membawa masalah kepada masyarakat dan negara.

Suara Belia: Faktor Pembangunan Belia

Oleh Fareza Othman (105970)
Belia boleh didefinisikan sebagai mereka yang berumur antara 20 hingga 40 tahun. Golongan belia di Malaysia mewakili 40 peratus penduduknya. Belia dikatakan sebagai stakeholder kepada pemacu dan pemangkin kemajuan negara. Dalam perkembangan pembangunan belia, mereka sebenarnya mengikut pola perkembangan yang boleh diramal; setiapa indvidu berkembang mengikut cara gaya yang tersendiri. Ini bermakna setiap belia adalah berbeza semenjak dilahirkan dan perbezaan ini adalah wujud sepanjang masa. Ini bermakna, perkembangan pembangunan sahsiah belia amat bergantung kepada 2 keadaan iaitu baka dan persekitaran. Oleh yang demikian, perkembangan pembangunan sahsiah belia harus dipandang serius dan tidak menjadikannya suatu yang bersifat anomie.

Apabila berbicara berkenaan pengaruh perkembangan pembangunan belia, faktor baka tidak dapat tidak amat berkait dan mempengaruhi perkembangan pembangunan belia. Menurut ahli sosiologi, faktor warisan secara biologi yang merangkumi faktor-faktor keturunan biologi dan genetik merupakan faktor-faktor yang amat berkait dengan perkembangan pembangunan sahsiah belia. Belia akan mewarisi genes daripada ibu dan bapa mereka. Maka dengan itu, pewarisan seperti emosi, keberanian, kejujuran, dan sebagainya yang berkaitan akan membentuk peribadi belia. Secara langsung, ianya mempengaruhi sahsiah belia tersebut. Ini menunjukkan bahawa faktor baka memainkan peranan yang paling utama dalam perkembangan pembangunan sahsiah belia. Perkembangan sahsiah belia pada epistemologinya merupakan tajalli-Nya yang perlu di adaptasi sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pengadaptasian yang mencapai matlamat sebenar akan menbentuk sahsiah belia itu menjadi khalifah sempurna.

Selain itu,perkembangan pembangunan sahsiah belia juga berkaitan dengan persekitaran iaitu peranan keluarga yang menjadi agen sosialisasi kepada perkembangan pembangunan belia. Keluarga merupakan agen asas terpenting sebagai agen sosialisasi. Belia banyak dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya yang yang diadaptasi daripada asuhan keluarga. Ini bermakna ianya berkaitan dengan dimensi kritis tentang konsep kendiri seperti sikap, minat, kepercayaan, dan prejudis adalah diperoleh daripada ibu bapa dan keluarga. Asuhan keluarga memainkan peranan penting ke atas pembentukan sahsiah belia yang sempurna. Dalam mendidik belia, asuhan yang menggunakan kaedah sederhana atau demokrasi adalah cara terbaik untuk membentuk sahsiah belia yang sempurna. Ini bermakna, ibu bapa bersikap lembut tetapi tegas dalam mendidik belia. Disiplin memainkan peranan penting dan pentaakulan diseiringkan dalam mendidik belia. Dengan peneguhan dan muhasabah secara menyeluruh ke atas diri, maka belia akan terbangun dengan mendasari hakikat mutlak kehidupan ini. Maka belia yang terhasil adalah lebih bersopan santun, berinisiatif, berkebolehan dan memiliki banyak sifat-sifat positif.

Faktor persekitaran yang seterusnya yang mempengaruhi perkembangan pembangunan belia adalah faktor rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan mereka yang hampir seusia dengan belia itu sendiri. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat dari segi nilai, sikap dan pandangan terhadap kehidupan belia. Mereka dikatakan lebih berjiwa senada dengan belia. Ini kerana banyak masa yang dihabiskan bersama rakan sebaya berbanding keluarga. Apa yang dikatakan oleh rakan sebaya lebih mengambil tempat dalam diri belia berbanding keluarga. Ini secara tidak langsung, mengurangkan pengaruh keluarga. Rakan sebaya juga akan mempengaruhi konsep kendiri belia. Maka, pembentukan personaliti belia amat dipengaruhi oleh rakan sebaya. Pemilihan rakan sebaya yang tepat amat penting agar sahsiah belia yang terbentuk tidak terpesong dari landasan yang sepatutnya. Rakan yang baik adalah mereka yang memberikan nilai kebaikan kepada kehidupan dunia dan akhirat. Maka, pemilihan rakan yang tepat dan betul adalah amat penting dalam pembentukan sahsiah belia.

Media massa juga menyumbangkan pengaruh kepada pembangunan sahsiah belia. Penularan budaya barat pada hakikatnya tercetus daripada media sama ada media massa atau media elektronik. Penghawaran yang berterusan ini hasil daripada pengaruh media sebenarnya banyak memberi impak negatif kepada pembangunan sahsiah belia berbanding kesan positif. Secara alaminya, kehidupan belia kini banyak mengadaptasi trend atau gaya hidup dari barat berbanding berpegang pada jati diri mereka sendiri. Sebenarnya, belia yang bijaksana akan dapat mengekalkan identiti hakiki mereka dan dapat mengadaptasi pengaruh yang terbaik yang harus dicambah dalam diri mereka. Oleh yang demikian, perkembangan sahsiah belia yang mantap akan terbentuk apabila seseorang belia itu dapat membuat penilaian yang terbaik tentang nilai yang perlu diikuti. Maka, pencambahan nilai yang mendasari hakikat insan akan membentuk sahsiah belia yang berintegriti.
Kesimpulannya, perkembangan pembangunan sahsiah belia adalah dipengaruhi oleh aspek baka dan persekitaran. Pengaruh-pengaruh ini akan meresap ke dalam diri belia secara rohani atau alami. Oleh yang demikian, pembentukan sahsiah belia yang menjadi idaman harus memandang erti sebenar sebuah pengadaptasian dan penerimaan pencambahan nilai-nilai yang baik dalam diri secara menyeluruh haruslah diberi penekanan. Belia yang bijaksana akan dapat membentuk jati diri berintegriti walaupun pengaruh-pengaruh di atas menggugat dan menghawar dalam kehidupan masa kini. Kekentalan jiwa yang mendasari hakikat kehidupan belia harus dijadikan perisai utama dalam mendepani cabaran mendatang yang memerlukan seribu pendakian dan pengorbanan. Maka dengan demikian, belia yang terbangun dan terbentuk bukan calang-calang belia tetapi merupakan belia yang bisa menggoncang dunia, belia yang kental meredah persada, berani menjulang intifada dan jitu menongkah arus kehidupan seorang hamba dan khalifah.

Suara Belia: Faktor Pembangunan Belia

Oleh Hatta Hashom (A105901)


Dalam membincangkan soal sahsiah, masyarakat sebenarnya bercakap mengenai pengaruh yang dihadapi oleh belia dalam pelbagai aspek. Aspek-aspek yang mempengaruhi belia masa kini sebenarnya mencakupi hal-hal yang bukan sahaja terdiri daripada faktor-faktor internal, malah eksternal yang mana ia bergantung kepada situasi dan pengalaman-pengalaman yang didapati oleh para belia.

Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan sahsiah belia pada masa kini iaitu faktor rakan sebaya misalnya. Mengikut kajian seorang pengkaji sahsiah dan pakar motivasi terkenal, Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah, 70% dari sifat dan sikap remaja dipengaruhi oleh rakan sebaya. Hal ini terjadi dek kerana masa dan ruang kontak semuka diantara remaja belia dan rakan-rakan sebayanya adalah lebih panjang jika dibandingkan dengan masa yang dihabiskan bersama keluarga atau lain-lain perkara. Justeru, peranan dan pengaruh rakan sebaya merupakan antara medium perubahan dalam perkembangan mereka.

Selain itu, melalui pembacaan yang melibatkan media massa sama ada bahan-bahan picisan atau ilmiah sekalipun, dilihat mampu untuk mempengaruhi perkembangan dan pembangunan sahsiah belia secara tidak langsung. Media massa juga bertindak dalam memberi informasi-informasi dan pelbagai interaksi sosial yang lain, yang sememangnya memberikan kesan langsung ke atas proses kognitif belia. Oleh yang demikian, media massa juga berupaya dalam menyemai ide-ide sifat dan sikap yang membentuk corak sahsiah remaja individu belia.

Di samping faktor-faktor tadi, pengaruh kepada sahsiah remaja juga dilihat terjadi melalui aspek asuhan dan didikan agama. Peranan agama boleh memberi impak yang positif kepada seseorang individu dalam masyarakat. Agama dilihat sebagai satu entiti sanjungan yang murni dan hal ini amatlah bersesuaian dengan tuntutan akhlak remaja yang diidam-idamkan oleh semua orang. Apa yang pasti, pengaruh agama juga mampu untuk mengacuankan akhlak dan sahsiah dalam menyemai budaya positif di kalangan belia.

Faktor lain yang dapat membantu dalam perkembangan dan pembangunan sahsiah bagi seseorang belia adalah persekitaran yang melingkungi tingkah laku dan judual harian seseorang individu. Sememangnya, belia terdedah kepada pelbagai situasi dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan seharian. Oleh yang demikian, sahsiah dalaman dan luaran yang dipunyai oleh seseorang individu itu boleh atau cenderung untuk bertingkah laku seperti apa yang dilihat dan didengar malah dipertuturkan oleh kelompok masyarakat sekeliling dalam mempengaruhi perkembangan, perbangunan dan pertumbuhan sahsiah belia.

Sebetulnya, budaya dan tradisi dalam masyarakat juga dapat mengolah seseorang individu itu dalam menampakkan sifat sahsiah belia. Hal ini kerana, budaya dan tradisi masyarakat memberikan kesan yang mendalam akibat peranan keluarga dalam memberikan penekanan ke atas tradisi sesebuah kelompok masyarakat. Akibat dari kebejatan nilai-nilai yang diterapkan, tidak kiralah sama ada negatif atau positi, ia akan diikuti sebagai amalan harian dan mempengaruhi segala tindak-tanduk individu belia itu. Tidak dapat tidak, budaya dan tradisi dilihat, dapat mencorak sahsiah individu belia dewasa ini.

Secara totalnya, nilai sahsiah yang baik amatlah diharapkan agar muncul sebagai satu norma kehidupan yang berkarisma. Justeru, terpulanglah kepada individu itu sendiri untuk menilai yang mana baik atau yang mana buruk untuk diteladani dan seterusnya dijadikan acuan yang mempunyai etika yang tinggi dan berketrampilan pada zaman yang serba mencabar dan maju ini.

Suara Belia : Faktor Pembangunan Belia

Oleh Harnida Paturungi (A110110)Menurut Kamus Dewan (1994) belia didefinisikan sebagai muda belia, sangat muda dan golongan muda secara keseluruhannya yang terdiri daripada pemuda dan pemudi. Sahsiah belia telah berkembang dari semasa ke semasa seiring dengan arus pemodenan. Perkembangan dan pembangunan sahsiah belia ini telah dipengaruhi oleh pelbagai faktor.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan sahsiah belia ialah institusi keluarga. Ibu bapa merupakan “role model” kepada anak-anak. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam setiap perkembangan anak mereka dari kecil sehingga dewasa. Dalam ikatan sosial keluarga, terdapat sifat kasih sayang, saling menghormati dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Corak hubungan dalam keluarga mempunyai kesan pada anak. Rumah yang mesra dan harmoni menggalakkan perkembangan sahsiah yang sihat. Keluarga yang retak dan ibu bapa yang bercerai mewujudkan suasana rumah yang dingin dan mengancam perkembangan sahsiah belia daripada segi emosi dan sosial. Ibu bapa yang bersikap demokratik dapat membantu belia apabila membuat keputusan. Hal ini dapat meningkatkan lagi konsep kendiri belia. Kasih sayang, layanan, asuhan dan perhatian yang diberikan oleh ibu bapa secara langsung membantu proses perkembangan sahsiah positif.

Selain itu, rakan sebaya juga turut menjadi faktor pendorong dalam perkembangan dan pembangunan sahsiah belia. Hal ini kerana rakan-rakan merupakan orang kedua yang rapat dengan belia selepas keluarga. Pemilihan rakan sebaya yang betul dapat membawa belia tersebut ke arah pembentukan imej yang positif. Golongan belia mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya kerana mereka terpengaruh dengan gaya kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. Mereka ingin membuktikan kebolehan dan mendapatkan akuan dan dihargai oleh rakan. Sikap ini yang membawa belia ke arah gejala songsang.
Seterusnya ialah faktor media massa. Media massa memainkan peranan penting dalam perkembangan dan pembangunan sahsiah belia. Pendedahan kepada media massa yang sihat penting bagi perkembangan sahsiah yang sihat. Belia yang didedahkan dengan program agama dan infosains melalui televisyen dan radio dapat membantu proses mengembangkan intelek mereka. Sebaliknya, golongan belia yang terdedah kepada tayangan video dan filem yang memaparkan aksi ganas, bergaduh dan perbuatan zalim menyebabkan mereka cenderung bertingkah laku agresif. Pada hari ini, belia lebih terdedah kepada bahan-bahan media sama ada media cetak ataupun media elektronik. Bahan media seperti majalah, televisyen dan internet dan sebagainya sangat mempengaruhi gaya hidup belia. Sebagai contoh, majalah fesyen yang mempengaruhi bentuk personaliti atau imej pemakaian golongan belia masa kini.

Faktor yang terakhir ialah sekolah. Sekolah mempunyai struktur mentadbir yang mengurus program pembelajaran. Kuasa di sekolah terletak di tangan sesetengah pihak seperti pengetua, guru penolong kanan, guru disiplin dan lain-lain lagi. Oleh itu, jenis kepimpinan dan suasana sekolah mempengaruhi proses perkembangan sahsiah pelajar. Pengetua sekolah yang tegas melahirkan pelajar berdisiplin melaksanakan tugas. Sebaliknya, pengetua yang tidak tegas melahirkan pelajar pasif, kurang inovatif dan takut membuat sebarang perubahan. Proses mengembangkan sifat kepimpinan pelajar pula terbantut. Sifat guru yang adil, tidak pilih kasih dan kurang menghukum secara mendera mewujudkan suasana belajar dan mengajar yang sihat. Guru penyayang pula membentuk emosi pelajar yang stabil. Sifat yang baik ini menjamin sahsiah yang sihat. Sebaliknya, guru yang tidak adil, pilih kasih, suka mendera pelajar menjadi ikutan kepada pelajar-pelajarnya. Hal ini melahirkan sahsiah pelajar yang kurang baik. Kawasan sekitar sekolah yang baik dapat membantu proses pembentukan sahsiah yang sempurna. Melalui bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan, situasi ini dapat mempengaruhi para pelajar agar menjalani hubungan sosial secara positif adalah lebih cerah.

Kesimpulannya, perkembangan dan pembangunan sahsiah belia kini lebih kepada budaya ala barat. Fenomena ini tidak dapat dinafikan kerana dunia kini sedang bergerak maju di era globalisasi iaitu di dalam skop dunia tanpa sempadan. Oleh itu, semua faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan sahsiah belia perlu dikenal pasti bagi mengawal serta memupuk pembentukan sahsiah yang positif menjalani kehidupan pada masa hadapan.

Suara Belia: Faktor Pembangunan Belia

Oleh : Mohd Faidie Azuan bin Idris ( A105732)


Belia merupakan satu golongan yang aktif dalam mencari identiti diri untuk dipersembahkan kepada masyarakat sekelilingnya. Oleh itu, segala aspek positif mahupun negatif begitu mudah mempengaruhi golongan tersebut. Hal inilah yang membuatkan kita seringkali terdengar mengenai masalah keruntuhan akhlak dan moral para belia. Walaupun begitu, dari sudut positifnya masih terdapat segelintir golongan ini yang masih lagi tebal akan nilai-nilai moral dan akhlaknya. Persoalan yang ingin dilontarkan di sini ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan perkembangan sahsiah belia. Sejajar dengan itu, pada hakikatnya pembentukkan dan perkembangan sahsiah diri golongan belia ini melibatkan multifaktor. Sahsiah secara umumnya merujuk kepada ciri-ciri peribadi yang dimiliki seseorang individu di mana ianya menerangkan mengenai kualiti dan nilai yang ada padanya.

Seseorang belia itu harus mengetahui mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada padanya. Perkara ini berikutan, bagi menjamin perkembangan sahsiah yang unggul belia perlu mengaplikasikan kekuatan dan menyahkan segala kelemahan dirinya. Bukan itu sahaja, belia juga perlu tahu akan tujuan hidup dan tanggungjawab sebenar mereka sebagai kalifah Allah di muka bumi ini. Mereka yang selalu bermuhasabah dan menilai diri adalah golongan yang sangat beruntung. Dengan itu, belia itu sendiri sebenarnya yang berperanan terhadap perkembangan dan pembangunan sahsiah mereka. Setiap manusia di dunia ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing maka dengan sebab itu belia yang pandai menggilap kelebihannya akan mempunyai masa depan yang cerah manakala mereka yang gagal mengenalpasti kelebihannya akan kecundang.

Agen sosialisasi yang utama adalah ibu-bapa kerana mereka adalah golongan yang bertanggungjawab besar dalam mewarnai sahsiah anak-anak mereka. Ibu bapa berperanan dalam memberikan tunjuk ajar dan nasihat dalam hal-hal berkaitan agama, moral, nilai hidup dan sebagainya. Penerapan nilai-nilai murni dalam hidup anak-anak akan menjamin pembangunan dan perkembangan sahsiah. Keadaan persekitaran rumah juga amat penting di mana ibu bapa yang sentiasa menjaga keharmonian serta kemesraan dalam rumahtangganya akan membawa kepada pembentukan sahsiah yang sihat. Suasana rumahtangga yang tidak harmonis dan tidak terurus akan mengancam perkembangan fizikal, emosi dan sosial belia maka dengan sebab itu ianya boleh mewujudkan pelbagai gejala yang tidak sihat. Gaya kepimpinan ibu bapa juga penting dimana ibu bapa yang mengamalkan gaya kepimpinan demokratik boleh membantu para belia membentuk keyakinan diri terutama dalam membuat keputusan.

Selain daripada ibu bapa, rakan sebaya merupakan mereka yang paling hampir dengan para belia malah terdapat juga belia yang menjadikan rakan sebaya sebagai orang yang paling utama dalam hidup mereka. Rakan sebaya menjadi tempat seseorang belia itu dalam mendapatkan nasihat, mengadu masalah, meminta pandangan dan sebagainya. Belia yang sering bergaul dengan rakan sebaya yang memiliki sahsiah baik berkemungkinan besar akan turut mempunyai sahsiah yang baik juga. Oleh itu, belia harus pandai dalam memilih dan menilai rakan sebaya mereka serta mengelak daripada berkawan dengan mereka yang mempunyai tabiat buruk lagi menjelikkan.

Penyemaian prinsip JERI iaitu penekanan terhadap pembangunan dan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek dilihat sangat sesuai serta penting terhadap sahsiah belia. Institusi pendidikan dan keagamaan harus terus menekankan penyemaian prinsip ini agar ianya hidup subur dalam diri belia. Sebagai tempat rujukan dan sumber ilmu yang utama, golongan belia banyak menghabiskan masa mereka di sini maka dengan sebab itu institusi pendidikan dan keagamaan berperanan besar dalam membangunkan sahsiah serta mencari jalan penyelesaian terhadap setiap masalah yang melibatkan para belia. Institusi pendidikan dan keagamaan selalu mengadakan program-program seperti program motivasi, kem pembangunan sahsiah, seminar atau ceramah, program keagamaan dan sebagainya yang bertujuan membina dan mengembangkan sahsiah belia.

Pemakanan juga menjadi faktor penting bagi perkembangan sahsiah belia. Pengamalan corak pemakanan yang seimbang akan membawa kepada kesihatan yang baik seterusnya membentuk sahsiah yang unggul. Hal ini berikutan, pengambilan zat makanan yang cukup akan memberi tenaga serta mengelakkan terkena penyakit. Secara tidak langsung, kesihatan yang baik membantu perkembangan jasmani dan emosi belia. Selain itu, pengaruh genetik juga berhubung kuat dengan perkembangan sahsiah belia. Mengikut kajian-kajian yang dijalankan oleh ahli psikologi, mendapati bahawa orang yang memiliki fizikal yang baik dari segi ketinggian, bentuk badan dan berat akan mempunyai nilai kendiri yang tinggi berbanding mereka yang mempunyai fizikal yang kurang memuaskan. Contohnya, orang-orang yang gemuk atau cacat kebanyakkannya selalu menarik diri daripada aktiviti sosial, bersikap pasif, pendiam, mempunyai estim diri rendah, kurang berkeyakinan dan sebagainya akibat malu dengan keadaan diri mereka. Walaupun begitu, ingin ditegaskan di sini bahawa tidak semestinya mereka yang mempunyai masalah dalam fizikal mahupun genetik harus terus tunduk dan berdiam diri. Perkara yang paling penting bagi mereka ialah buktikan kemampuan mereka juga adalah sama dengan orang lain malah lebih hebat lagi.

Konklusinya, faktor-faktor yang dikemukan hanyalah sebahagian daripada pelbagai lagi faktor lain namun apa yang pasti ialah golongan belia harus membangunkan seterusnya mengembangkan lagi sahsiah mereka tanpa goyah kepada halangan-halangan negatif yang datang. Pembangunan sahsiah yang positif akan dapat mengembangkan serta memajukan lagi potensi diri sejajar dengan kehendak negara yang memerlukan produk-produk pelapis yang sihat, kental dan berdaya saing bagi menerajui pentadbiran negara.

Tuesday, August 28, 2007

Program Pembangunan Belia

Program Kitar Semula
Kolej-Kolej Kediaman UKM
17-21 September 2007
Jasper Jalius, Muhairul Akmam Baharudin, Lee Ee Ping, Wan Yen Pin & Chee Pei Yong

Suara Belia: Faktor Pembangunan Belia

Oleh: Tan Han Yen (A109966)
Belia pada masa kini berbeza dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran. Perkembangan dan pembangunan sahsiah belia bergantung kepada beberapa faktor. Faktor-faktor yang akan dibincangkan ialah dari aspek sosial, ekonomi dan peranan media massa.

Sosial merujuk kepada pelbagai aspek seperti budaya, persekitaran, pengaruh rakan sebaya dan didikan ibubapa. Bagi perkembangan diri yang positif, belia perlulah dikelilingi oleh nilai-nilai yang boleh membantu mereka untuk meningkatkan taraf sahsiah mereka. Sebagai contohnya, budaya memainkan peranan yang penting. Budaya luar yang positif perlulah diterapkan di dalam diri remaja. Misalannya, budaya negara Jepun yang mementingkan nilai kesetiaan kepada negara boleh diambil sebagai panduan. Belia haruslah diterapkan rasa kecintaan dan kesetiaan kepada negara. Walaupun demikian, terdapat budaya luar yang harus dihindari seperti budaya berparti yang melampau, pengambilan dadah dan minuman keras. Budaya tempatan seperti nilai-nilai kesenian negara haruslah dipelajari oleh belia agar mereka berpijak pada bumi.

Selain itu, faktor persekitaran adalah keadaan persekitaran tumbesaran belia berkenaan. Jikalau belia membesar di dalam persekitaran yang lengkap dan selesa maka perkembangan sahsiah dirinya adalah lebih positif. Persekitaran yang dimaksudkan ialah keluarga yang penyayang dan pengamalan gaya hidup yang sihat. Contohnya, belia yang membesar di dalam keluarga yang agresif iaitu ibu bapa yang kerap bergaduh dan memukul anak, maka kecenderungan untuk belia dipengaruhi adalah tinggi.

Ibubapa dan rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sangat kuat ke atas pembentukan sahsiah diri belia. Pada ketika inilah, belia amat memerlukan sokongan daripada ibubapa mereka. Jikalau tidak, mereka berkecenderungan untuk terpesong daripada nilai-nilai yang positif. Belia pada ketika ini mengalami pencarian identiti diri maka mereka akan mencari idola-idola di persekitaran mereka untuk dijadikan panduan. Maka adalah penting untuk mereka mempunyai idola yang dapat membentuk sahsiah yang positif di dalam diri mereka.

Ekonomi juga memainkan beberapa peranan di dalam pembentukan sahsiah belia. Gaya hidup belia yang mewah contohnya, adalah tidak baik kepada pembentukan sahsiah mereka. Ini akan membentuk nilai boros dan membazir di dalam diri mereka. Mereka perlulah sedar akan kesusahan ibubapa mereka membanting tulang untuk mencari nafkhah bagi keluarga.

Media massa merupakan penyampai maklumat yang paling luas kepada belia. Media massa perlulah memaparkan isu-isu yang positif dan dapat menolong perkembangan sahsiah belia. Contohnya, media massa kini terlalu memaparkan isu-isu kecantikan luaran iaitu mempunyai bentuk badan yang ramping dan kurus. Ini mungkin menyebabkan belia taksub dengan kecantikan luaran. Mereka akan berusaha untuk mencapai kecantikan luaran dan melupakan kecantikan dalaman diri yang akan menyerlah sekiranya mereka mampu untuk mengembangkannya.

Faktor Pembangunan Belia

Insecta

Oleh: Siti Fatihah Ghazali (105677)
Golongan belia merupakan ahli kepada masyarakat. Oleh itu, perkembangan dan pembangunan sahsiah belia ini banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang berlaku dalam masyarakat. Dalam proses sosialisasi ini terdapat empat agen yang memainkan peranan yang penting dalam pembentukan persekitaran masyarakat khususnya ke atas perkembangan dan pembangunan sahsiah golongan belia. Empat agen atau faktor tersebut adalah:


a) Faktor Institusi keluarga


Keluarga disifatkan sebagai agen sosialisasi yang paling rapat dengan setiap individu. Keluarga juga merupakan masyarakat kecil yang memainkan peranan penting dalam pembentukan peribadi dan kelakuan seseorang. Kita sedia maklum bahawa, lahirnya seorang bayi dimuka bumi ini akan disambut dengan wajah keriangan kedua ibu bapa. Ibu bapa yang bertanggungjawab mencorakkan kehidupan bayi berkenaan. Keluarga juga adalah pengaruh yang paling kuat dalam perkembangan dan pembentukan sahsiah golongan belia. Ini kerana bagi golongan belia ini ibu bapa adalah role model yang paling baik buat mereka. Suasana dan persekitaran keluarga yang aman dan harmoni akan melahirkan golongan belia yang sentiasa berfikiran positif dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Didikan yang baik yang diperolehi dari rumah akan membentuk sahsiah diri yang baik kepada golongan belia ini di luar rumah. Meraka lebih peka dan bijak dalam memilih corak kehidupan di luar rumah kerana mereka berpegang teguh kepada asas dan nilai-nilai murni yang diamalkan dalam keluarga. Hal ini berlainan bagi golongan belia yang berasal daripada keluarga yang bermasalah akibat penceraian ibu bapa, suasana keluarga yang tidak aman kerana ibu bapa sering bertengkar dan kurangnya perhatian daripada ahli keluarga khususnya daripada ibu bapa. Golongan belia ini dikatakan cenderung untuk terlibat dengan gejala sosial yang akan membawa kepada keruntuhan akhlak dan moral mereka. Secara tidak langsung keadaan ini akan membawa kepada perkembangan dan pembentukan sahsiah diri yang negatif terhadap golongan belia ini.


b) Faktor Institusi Pendidikan.


Kehidupan seorang belia tidak boleh lari dengan institusi pendidikan. Sejak kecil lagi institusi pendidikan seperti tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan pusat pengajian tinggi tidak lagi asing bagi golongan belia. Oleh yang demikian, kita juga tidak boleh mengenepikan peranan institusi pendidikan ini dalam perkembangan dan pembentukan sahsiah diri belia kerana banyak masa dihabiskan oleh golongan belia ini di kawasan institusi pendidikan. Seperti suasana persekitaran di rumah, suasana dan persekitaran institusi pendidikan ini juga harus berada dalam keadaan yang selamat dan selesa untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Golongan belia akan lebih berminat untuk menimba ilmu sekiranya kawasan persekitaran berada dalam keadaan yang harmoni. Kewibawaan para pendidik dan keprihatinan pekerja sokongan akan melahirkan golongan pelajar yang berketrampilan dan berwawasan. Namun begitu, bagi persekitaran institusi pendidikan yang tidak selamat dan selesa,akan menyebabkan golongan belia ini tidak berminat untuk belajar. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong golongan belia ini untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat.


c) Faktor Rakan Sebaya


Konflik yang timbul di dalam diri golongan belia akibat daripada suasana keluarga yang tidak harmoni mendorong mereka mendekati rakan-rakan sebaya yang dianggap sebagai tempat rujukan dan boleh menghilangkan ketegangan. Keadaan akan bertambah buruk sekiranya ibu bapa tidak dapat memenuhi keperluan golongan belia ini apatah lagi sekiranya mereka ini sering diabaikan oleh kedua ibu bapa akibat daripada kesibukan masing-masing. Kerenggangan hubungan di antara ahli keluarga akan menyebabkan golongan belia ini lebih mempercayai rakan-rakan sebaya berbanding dengan kedua ibu bapa sendiri sebagai tempat untuk meluahkan masalah atau melepaskan tekanan. Kehidupan golongan belia yang banyak menghabiskan masa dengan rakan-rakan sebaya menyebabkan golongan belia ini begitu mudah terdedah dengan risiko-risiko yang dI luar jangkaan. Oleh yang demikian, rakan sebaya mempunyai rangsangan yang sangat kuat kepada perkembangan dan pembentukan sahsiah diri seorang belia. Doronganyang positif akan menghasilkan bentuk perlakuan dan peribadi yang baik manakala yang bersifat negatif akan mendorong golongan belia ini berkelakuan agresif sehingga ke tahap mampu melakukan jenayah.


d) Faktor Media Massa


Peranan media massa juga dianggap penting kepada perkembangan dan pembentukan sahsiah diri belia. Ini kerana saban hari masyarakat terdedah dengan medium-medium media massa seperti media cetak dan media elektronik. Lambakan bahan-bahan picisan seperti majalah hiburan yang tidak ditapis isi kandungannya membuatkan ramai golongan masyarakat khususnya golongan belia terdedah dengan budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya orang timur. Tayangan video dan drama yang keterlaluan daripada negara luar hanya membawa kepada keruntuhan moral dikalangan golongan belia. Keadaan ini akan mendorong golongan belia ini memiliki tingkahlaku atau peribadi yang negatif. Namun begitu, tidak semua media massa ini memainkan peranan yang negatif terhadap masyarakat. Banyak sebenarnya tanggungjawab dan peranan yang dimainkan oleh pihak media massa sebagai agen dalam proses sosialisasi khususnya dalam perkembangan dan pembentukan sahsiah diri belia. Bagi golongan belia yangcekap dan bijak merebut peluang, pastinya akan menggunakan medium-medium media massa ini untuk mengembangkan bakat dan potensi diri. Apa yang penting di sini,golongan belia itu sendiri harus bijak menggunakan segala medium media massa untuk kebaikan bersama. Tidak semestinya segala yang disogokkan oleh pihak media itu benar dan telus. Sebagai seorang belia yang rasional, baik buruk sesuatu perkara yang dibawa oleh pihak media harus diteliti terlebih dahulu agar tidak menimbulkan salah faham yang akan membawa kepada ketidakamanan Negara. Hal ini penting kerana golongan belia adalah tunggak kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah Negara. Oleh itu, perkembangan dan pembentukan sahsiah diri golongan belia ini juga harus bergerak seiring dengan kepesatan pembangunan dan kemajuan Negara.


Selain daripada keempat-empat faktor tersebut, antara faktor yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan dan pembentukan sahsiah diri belia ialah faktor agama. Pada pendapat saya secara peribadinya, seandainya pegangan seseorang belia itu kuat terhadap ajaran agamanya maka golongan belia tersebut akan mampu menangkis cabaran dan dugaan dalam kehidupan. Ini kerana walau dalam apa jua keadaan sekalipun, seandainya seseorang belia itu tahu akan halal, haram dan dosa, pahala dalam agama maka dia akan sentiasa mengelakkan atau menjauhkan diri daripada kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral. Selagi seseorang belia itu menjadikan agama sebagai satu gaya hidup maka percayalah bahawa dia akan mampu membawa kehidupannya ke arah kejayaan. Hal ini berlaku kerana tidak ada agama di dunia ini yang menyuruh penganutnya melakukan kemungkaran dan kejahatan. Malah setiap agama menyuruh penganutnya sentiasa melakukan kebaikan untuk kesejahteraan bersama. Kepercayaan yang kuat kepadapegangan agama akan menjadi pendorong yang terbaik kepada seseorang belia. Ini kerana kita semua hanyalah insan biasa yang sempurna kejadiannya tetapi tidak sempurna tingkahlakunya. Ketidaksempurnaan tingkahlaku manusia inilah yang akan membawa golongan belia ini kembali kepada Pencipta. Apabila seseorang belia itu begitu positif dalam mempersepsikan kehidupannya, maka akan lahirlah golongan belia yang cemerlang sahsiahnya baik dari segi fizikal, mental, emosi mahupun rohani.


Tutorial IV

Perkembangan dan pembangunan sahsiah belia dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Bincangkan.

Monday, August 27, 2007

Generasi Penulis Muda

Hafez Blogsot. Com
MPR sudah matang memikul tanggungjawab?

Oleh: AZMAN ISMAIL

SEJAK ditubuhkan lebih sekitar dua dekad lalu, Minggu Penulis Remaja (MPR) dianggap sinonim dengan kelahiran penulis muda negara ini. Cukup ramai nama yang boleh dibariskan dan dianggap berjaya.

Antaranya Faisal Tehrani, Amaruszati Noor Rahim, Nisah Haron, Mawar Shafie, Hizairi Othman, Ummu Hani Abu Hassan, Zaid Akhtar, Ida Munira, Salina Ibrahim, Ghafirah Idris dan ramai lagi.

Karya-karya mereka cukup menonjolkan kerencaman tema dan teknik serta menekankan aspek yang eksperimental. Ada kesungguhan untuk mencari kelainan dan keluar daripada kepompong karya tradisional Melayu.

Namun, adakah para penulis yang dilahirkan oleh MPR ini sudah benar-benar bersedia memikul tanggungjawab untuk membawa hala tuju sastera Malaysia?
Diskusi Karya Alumni MPR yang berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) baru-baru ini setidak-tidaknya menjawab sebahagian daripada persoalan tersebut.

Dalam dua genre (puisi dan cerpen) yang diperkatakan oleh penyair, Rahimidin Zahari dan penulis, Syed Mohd. Zakir Syed Othman (S.M Zakir) melihat sisi yang kuat dan kurangnya karya-karya penulis MPR.

Rahimidin yang memperkatakan genre puisi melihat ada sisi kuat karya-karya penulis tersebut. Mereka menunjukkan sensitiviti dan kemampuan mencerna bahasa yang menarik.

“Ada kekuatan tersendiri antara penulis-penulis muda ini meskipun kadang-kadang mempunyai persamaan tema tetapi ada garapan mereka yang menarik meskipun perlu ditambah atau diperkuatkan.

Dua sajak oleh Nissa’ Yusof iaitu Segugus Kunci dan Teja Tanpa Cinta juga agak berkesan. Puisi kedua ini mengingatkan kita pada teks Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah,” katanya.

Selain itu, katanya ada pelbagai percubaan oleh penyair mantan MPR untuk mendekati peristiwa dan konflik politik dunia ke dalam sebuah sajak. Misalnya Salam Buat Nablus II oleh Khairunnasriah Abdul Salam yang menyelami konflik di Timur Tengah

Begitu juga dalam genre cerpen, S.M Zakir berpendapat ada kesungguhan para penulis untuk menerapkan pelbagai isu semasa dan persoalan sosiobudaya.

Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Sekali gus memerlukan proses pengolahan dan pemahaman isu dengan baik serta lengkap.

Antara lain, beliau melihat cerpen Ghafirah Idris, Surat Buat Kristina yang mempunyai terlalu banyak fakta mentah yang dikutip langsung daripada fakta sejarah hingga seolah-olah sebuah karya untuk memaparkan fakta.

“Dari sudut ini, karyanya menjadi sangat menarik, namun apabila kita melihat bahawa teks itu sebagai sebuah pemikiran, cerpen ini tidak menunjukkan sifat pencernaan sebuah pemikiran yang autentik,” katanya.

Dalam aspek lain, ada semacam keghairahan untuk menghubungkan fakta sains dengan al-Quran. Namun, meletakkan kebenaran yang mutlak sama dengan kebenaran yang skeptis bakal mengundang bahaya.

Apakah fakta sains yang tertakluk kepada empirikal dan skeptisme itu berubah maka al-Quran turut menjadi bersalahan?

Sama seperti genre puisi, S.M Zakir melihat ada kematangan yang ditunjukkan dalam penulisan. Banyak tema berjaya digali dan ditelusuri dengan baik serta berkesan. Begitu juga aspek teknik dan pendekatan yang menonjolkan pembaharuan.

Jika pandangan Rahimidin dan S.M Zakir diambil kira dalam kedudukan ini, para alumni MPR sebenarnya mampu memikul tanggungjawab untuk memperkasakan sastera Malaysia hari ini dan akan datang.

Tetapi, seperti kata Rahimidin pada perbincangan tersebut, sesiapa sahaja boleh menjadi penyair dan bersajak tetapi bagaimanakah seseorang menampilkan kekuatan dalam sesebuah puisi itu?

Melonjak Pendidikan Tinggi


Oleh SAIFULIZAM MOHAMAD (WARTAWAN UTUSAN)

Sejarah pendidikan tinggi di negara ini bermula apabila tertubuhnya institusi pengajian tinggi awam (IPTA) pertama iaitu Universiti Malaya (UM) di Singapura pada Oktober 1949 sebelum kampusnya dipindahkan ke Kuala Lumpur pada Januari 1962.

Ia kemudian diikuti dengan penubuhan Universiti Sains Malaysia (USM) pada Mei 1969 di Minden, Pulau Pinang serta Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1970.

Selepas kewujudan tiga universiti awam tersebut sektor pendidikan tinggi terus berkembang dan sehingga kini sebanyak 20 IPTA dan 521 institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) terdapat di negara ini.

Bagaimanapun timbul pula persoalan, adakah kewujudan sebegitu banyak IPTA dan IPTS itu memberi jaminan bahawa graduan yang dikeluarkan benar-benar berkualiti dan berdaya saing?

Adakah kewujudan kesemua institusi pengajian tinggi (IPT) terbabit telah banyak memberi sumbangan kepada kemajuan bidang pembangunan dan penyelidikan (R&D) di negara ini?

Bagaimana pula dengan kedudukan pihak pengurusan kanan universiti serta barisan pensyarah, adakah mereka profesional ketika menjalankan tugas?

Setiap persoalan tersebut sebenarnya memerlukan satu bentuk penyelesaian kerana ia berkait rapat dengan status graduan yang bakal dilahirkan oleh sesebuah IPT.

Umum mengetahui sejak Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menerajui negara tiga tahun lalu, agenda utamanya ialah membangunkan modal insan dalam semua sektor termasuk bidang pendidikan tinggi.

Justeru, dalam usaha merealisasikan hasrat tersebut dan pada masa yang sama meningkatkan kedudukan IPT di Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi memperkenalkan satu rancangan jangka panjang yang dinamakan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara.

Pelan yang merupakan manifestasi kerajaan untuk melihat kemajuan bidang pendidikan tinggi negara itu akan dilancarkan oleh Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), hari ini.

Menurut Menterinya, Datuk Mustapa Mohamed pelan tersebut merupakan satu dokumen serta rangka kerja yang akan meletakkan asas bagi pembinaan modal insan yang berkualiti.

Katanya, ia memberi penekanan kepada pembangunan modal insan dan modal intelek bagi menjayakan aspirasi ke arah sebuah negara yang maju, makmur dan kompetitif.

“Dalam era globalisasi ini Malaysia sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan mahu tidak mahu kita perlu bersedia. Untuk itu struktur, sistem dan strategi pengajian tinggi yang mantap adalah perkara pokok yang perlu diberi tumpuan.

“Oleh itu, pelan yang menggariskan tujuh teras strategik ini memberi fokus kepada peningkatan serta usaha memperkasakan kualiti pengajian tinggi ke tahap yang terbilang,” katanya.

Beliau berkata, antara tujuh teras yang terdapat di dalam pelan tersebut ialah:
Memperkenalkan ketelusan lebih tinggi dalam pemilihan pengurusan kanan di universiti awam supaya aspek kepimpinan mencapai kecemerlangan.

Pembangunan Dasar Pembelajaran Sepanjang Hayat Negara menerusi pembentukan Jawatankuasa Kebangsaan Pembelajaran Sepanjang Hayat yang bermatlamatkan peningkatan jumlah pelajar dewasa yang memiliki kelayakan tinggi adalah 27 peratus daripada jumlah tenaga kerja berbanding 20 peratus ketika ini.

Pelajar cemerlang akan diberi peluang untuk mengikuti sekurang-kurangnya satu semester di universiti terkemuka di luar negara.

Latihan industri di kalangan pensyarah bagi membolehkan mereka dipinjamkan ke sektor swasta sekali gus meningkatkan kerjasama antara sektor.

Melaksanakan program pembangunan dan penyelidikan (R&D) dan MyBrain15 yang menyasarkan penghasilan 21,000 pemegang doktor falsafah (PhD) atau setaraf menjelang 2010, majoriti dalam bidang sains, teknologi dan perubatan.
Program pendidikan holistik bagi menghasilkan pelajar yang memiliki nilai keseimbangan.

Mustapa berkata, selain modal insan pelan itu turut meletakkan matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi di peringkat antarabangsa.

“Pelan ini akan melalui tiga peringkat pelaksanaan iaitu peletakan asas (2007-2010), transformasi pengajian tinggi (2011-2020) serta kegemilangan dan kelestarian pengajian tinggi (melangkaui tahun 2020),” kata Mustapa.

Sementara itu Naib Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM), Tan Sri Dr. Nordin Kardi berkata usaha untuk mentransformasikan bidang pengajian tinggi di negara ini perlu dilakukan segera.

Beliau berkata, ini kerana perkembangan pendidikan tinggi di seluruh dunia ketika ini terlalu hebat dan kompetitif.

Ujarnya, Malaysia perlu berbuat sesuatu sekiranya mahu berada dalam kelompok negara yang mempunyai universiti-universiti terbaik. Oleh itu, langkah kementerian memperkenalkan pelan ini tepat pada masanya.

“Apa yang perlu diberikan perhatian ialah usaha untuk melaksanakannya perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh kerana ia akan menentukan survival dan masa depan pelan yang diperkenalkan ini,” tambah beliau.

Berhemah tangani ‘kepupusan’ lelaki cerdik

STATISTIK Kementerian Pengajian Tinggi menunjukkan pelajar lelaki peringkat ijazah sarjana muda pada tahun lalu di seluruh institusi pengajian tinggi awam (IPTA) hanya 36 peratus iaitu 80,231 orang berbanding 143,737 pelajar perempuan.

Jika mengikut bidang pengajian juga ‘kepupusan’ pelajar lelaki juga jelas ketara. Baik jurusan sastera mahupun sains, jumlah pelajar lelaki masing-masing cuma sekitar 28 dan 31 peratus sahaja.

Berbeza keadaannya dengan aliran teknikal yang masih dikuasai oleh 61 peratus pelajar lelaki bagi peringkat pengajian yang sama.
Kekurangan pelajar lelaki berkait rapat dengan pencapaian akademik semasa peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). ‘Tiket’ pencapaian SPM itulah yang akan menentukan hala tuju pendidikan selepas itu sama ada meneruskan pengajian ke tingkatan 6, matrikulasi, diploma atau yang berorientasikan kemahiran.

Oleh itu, transisi antara selepas meninggalkan bangku persekolahan dengan keputusan untuk melanjutkan pengajian tinggi perlu diberi perhatian apabila kita membincangkan kemerosotan jumlah pelajar lelaki di IPTA.

Adakah tempoh pendidikan semasa di sekolah rendah mahupun peringkat menengah benar-benar berupaya menyediakan persekitaran belajar yang kondusif bagi pelajar lelaki untuk rajin belajar?

Adakah suasana sekolah yang mutakhir ini diperhatikan semakin bersifat feminin dengan ada yang mengalahkan taman bunga, sedikit sebanyak menyumbang kepada jauhnya minat pelajar lelaki mendekati sekolah?

Kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang kreatif serta keadaan sekolah yang tidak terlalu kewanitaan penting bagi menyediakan persekitaran yang menggalakkan minat pelajar lelaki untuk selesa dan berminat dengan pelajaran.

Jumlah mahasiswi yang semakin jauh mengatasi mahasiswa kini bukan satu perkembangan mutlak untuk dibanggakan oleh pejuang ‘hak’ wanita.
Usaha mengurangkan jurang antara jantina dalam sektor pendidikan tinggi negara ini perlu difikirkan secara rasional dengan tidak terlalu mengikutkan ektremisme sentimen gender.

Ini kerana ketidakseimbangan pelajar yang dibiarkan hanya akan mengundang padah terhadap kestabilan masyarakat termasuk wanita pada jangka panjang.
Tidakkah kita terfikir bahawa salah satu punca masalah disiplin pelajar yang semakin membimbangkan kini ada kaitan dengan bilangan guru lelaki yang sedikit?

Adakah kita lupa bahawa telah banyak kajian psikologi menunjukkan wanita yang mengetuai sesebuah organisasi sering dipengaruhi oleh emosi memandangkan faktor fisiologi gender itu sendiri?

Sumbangan dan kebolehan kaum wanita memang tidak dinafikan namun biarlah tindakan dan maklum balas kita berhubung isu ini berlandaskan fitrah kejadian manusia.

Adalah keterlaluan atas alasan kekurangan pelajar lelaki dalam lapangan akademik maka sewenang-wenangnya lelaki direndahkan tarafnya sehingga dikatakan layak menjadi suri rumah.

Segala kekangan yang menjadi punca hilangnya minat pelajar lelaki untuk berada di sekolah apatah lagi menelaah pelajaran perlu ditangani.

– MOHD. ARIF ATAN
Universiti Malaya.
Rencana, Utusan Malaysia

Monday, August 20, 2007

Program Pembangunan Belia

Berikut merupakan senarai cadangan kertas kerja yang telah diterima:
**
Kem Gaya Hidup Sihat Rakan Muda
Akademi Kepimpinan Belia Negara, Pasir Panjang, Negeri Sembilan, 31 Ogos-2 September, 2007
Nassrul Nasir, Mohd Faidie Azuan Idris, Oii Chun Hau, Wan Muhammad Wan Junoh & Cheong Lee Ting
**
Kejohanan Taekwondo Jemputan Rakan Waja Diri Daerah Hulu Langat ke 13
Dewan Seksyen 2, Bandar Baru Bangi, 8-9 September, 2007
Harnida Paturungi, Nurul Shahida Zulkifli, Siti Fatimah Husain, Tan Han Yen & Tan Kien Lok
**
Wacana Gempita
September-Oktober 2007
Siti Fatihah Ghazali, Fareza Othman, Kok Sze Kai, Tan Choy Hong & Kamarina Komeng (Kumpulan Gemuruh)
**

Saturday, August 18, 2007

Masih Ada Harapan

Oleh Huda Aina, Laman Indah


Tahun lepas, 7000 pelajar dibuang sekolah (Utusan Malaysia, 17 Ogos 2006). Tahun ini, sehingga Ogos, bilangannya dikatakan sudah mencecah 3500. Secara umumnya, dalam tempoh dua tahun 10,500 pelajar dibuang sekolah. Persoalannya, ke mana mahu kita campakkan pelajar-pelajar ini? Adakah mereka memang benar-benar langsung tidak punya sebarang harapan lagi? Lebih mengharukan, terdapat sebilangan pendidik yang merasa begitu berbangga kerana berjaya menyingkirkan pelajar yang dilabel sebagai 'sampah-sampah' sekolah ini.

Kelmarin, guru saya bercerita tentang kesedihan rakannya. Anaknya yang 'pijak semut tak mati' di rumah rupanya 'bapa segala samseng' di sekolah. Sekolahnya bukan sebarang sekolah. Sebuah sekolah ternama di utara tanah air.

Berita ke'samsengan' anaknya akhirnya sampai ke pengetahuan si bapa. Bapa mana yang tidak sedih, tinggal dua bulan sahaja lagi anak kesayangannya itu akan menghadapi peperiksaan Sijil Terbuka Malaysia. Pihak sekolah langsung tidak pernah memaklumkan. Semua berita hanya diperoleh melalui khabar-khabar angin yang boleh diragui kesahihannya.

Akhirnya, si bapa yang prihatin inipun pergilah 'mengintai' gerak-geri anaknya di sekolah. Modus operandinya 'ala-ala James Bond'. Memang anaknya langsung tak perasan. Setelah beberapa hari melakukan pengintipan, hampir pecahlah hati si bapa. Sudah terang lagi bersuluh, rupanya si anak 'samseng bertanduk'.

Setelah jiwanya kembali tenang, bersegeralah si bapa bertemu dengan pengetua sekolah anaknya. Dengan angkuh, rupanya sudah lama para guru di situ mahu membuang anaknya daripada sekolah. Alasannya, bimbang nanti keputusannya akan mencemarkan prestij sekolah. Al-maklumlah, sekolah ternama. Dengan markah peperiksaan 'nyawa-nyawa ikan', mustahil 'samseng bertanduk' melangkah cemerlang.

Mendengar kata-kata 'azimat' pengetua, si bapa tunduk bertafakur. Dengan nada lirih si bapa menutup bicara:
"Kalau guru-guru di sini tak sanggup menjaga anak saya, tolonglah beritahu siang-siang. Kenapa tiada seorang pun memberitahu saya tentang perilaku sebenar anak saya di sekolah".

Akhirnya, dengan budi-bicara, si anak dibenarkan mengambil peperiksaan. Si bapa dengan penuh optimis, membawa anaknya pulang ke rumah. Ternyata, si bapa memang bapa mithali. Keruh dibuang, jernih dituang. Sepanjang dua bulan, si anak di kawal rapi. Perangsang dan semangat sentiasa di beri. Pergaulan di jaga, ibadah diselia. Taqwa disemai, akhlak dituai. Terharu si anak layanan diberi. Tekad berjaya duniawi ukhrawi.

Sampai masanya, keputusan peperiksaan diumumkan. 'Samseng bertanduk' mencipta sejarah. Keputusan cemerlang bukti kesungguhan. 'Sampah sekolah' rupanya masih punya harapan.

Dengan langkah malu-malu alah, seorang guru mendekati si bapa lalu berbisik perlahan: "Macam mana cara Dr. mendidik anak?". Tersenyum si bapa dalam syukur. Alhamdulillah, dengan izin Allah, langkah yang bijak telah diambil.

Kini, bekas 'samseng bertanduk' sedang melanjutkan pengajian di luar negara. Mudah-mudahan, pulangnya nanti membawa cahaya.

Kesimpulannya, remaja kita masih punya harapan. Senakal manapun ia, pasti ada kaedah untuk mendidik mereka. Tindakan buang sekolah bukan penyelesai terbaik masalah. Adalah tidak wajar untuk kita membiarkan mereka ini terkontang-kanting dalam masyarakat. Kerjasama yang erat diperlukan antara ibu-bapa, guru, masyarakat dan media untuk melahirkan remaja-remaja terbilang dengan personaliti menjulang.

Nota tesis: PPPPM, 18 Rejab 1427

Media Sebagai Agen Pembangunan

Oleh Mohd. Faizal Musa
***
PENGISIAN MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA CETAK DALAM MEMPERKUKUHKAN JATI DIRI BANGSA DAN NILAI PATRIOTISME

Pendahuluan
Hubungan antara media dengan persoalan jati diri bangsa dan nilai patriotisme adalah amat rapat. Media hari ini berperanan sebagai satu institusi budaya dalam masyarakat moden yang membentuk apa yang kita ketahui, dan bagaimana kita mengetahuinya dengan maksud media menjelaskan pengalaman manusia itu sendiri. Justeru dari perspektif budaya, kandungan media tidaklah hanya berita, iklan atau hiburan semata-mata. Sebaliknya media menjadi pengikat yang dapat menghubungkan pelbagai lapisan dan ragam ahli masyarakat. Dengan itu media mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dengan ahli masyarakat yang lain. Media lantas memberikan impak kemasyarakatan yang besar. Media bukan semata-mata menyalurkan maklumat tetapi sebenarnya membentuk masyarakat yang menerima maklumat tersebut. Ini telah disebut oleh sosiologis Michael Schudson sebagai:
The greatest effects may not be measurable influences on attitudes orbeliefs produced by media but the range of information the media makeavailable to individual human minds, the range of connections theybring to light, the particular social practices and collective rituals bywhich they organize our days and ways. The media ... are moreimportant, not less important, than popular opinion would have it, butrarely in the ways that popular views assume. The media organize notjust information but audiences. They legitimize not just events andsources that report them but readers and viewers. Their capacity topublicly include is perhaps their most important feature. That you andI read the same front page or see the same television as the President of the United States and the chair of IBM is empowering; the impression it promotes is equality and commonality .
*
Pembinaan Jati Diri dan Nilai PatriotismeOleh kerana media memiliki satu kedudukan yang amat dominan dalam masyarakat moden maka media dapat dimanfaatkan sebagai satu agen atau instrumen pemerkasaan jati diri bangsa. Yang dimaksudkan dengan jati diri bangsa itu ialah kriteria atau ciri-ciri khusus yang membezakannya dari yang lain.
Jati diri terdapat tiga dimensi yang boleh dikenalpasti:
Kepercayaan dan nilai-nilai.
Kepercayaan ialah satu-satu idea yang dipegang oleh ahli masyarakat atau bangsa sebagai sesuatu yang benar sementara nilai-nilai yang dimaksudkan di sini ialah penilaian terhadap apa yang dianggap baik, penting, diingini dan tidak diingini. Kepercayaan dan nilai-nilai ini menjadi pedoman kehidupan harian kita selain menjadi pangkalan kita bereaksi ketika berdepan dengan sesuatu yang baru. Dengan mengenepikan makna dalam konteks politik, ideologi adalah satu himpunan kepercayaan dan dan norma-norma yang dikongsi oleh masyarakat.
*
Adat resam.
Manusia yang berpegang pada satu sistem kepercayaan dan nilai-nilai bersama dengan itu berkongsi juga satu adat resam. Adat resam ialah satu rutin atau tingkah laku yang lazim dan berulang yang dapat dikenal pasti pada satu-satu masyarakat atau bangsa. Adat resam meliputi majlis perkahwinan, kematian, meraikan hari lahir, hinggalah kepada aktiviti meniru gaya rambut terkini. Hari ini antara adat yang sudah menjadi lazim ialah apa yang kita namakan media rituals di mana ahli masyarakat bersama-sama melakukan satu aksi seperti menonton televisyen, membaca novel yang digemari, melakukan tai-chi di taman-taman rekreasi atau berkumpul meraikan artis yang disayangi. Apabila adat resam ini diulang-ulang ia menjadi satu set tingkah laku yang dapat dikenalpasti pada satu-satu masyarakat. Justeru adat resam menjadi khazanah budaya satu-satu masyarakat.
*
Artifak budaya.
Yang dimaksudkan dengan artifak budaya ialah apa sahaja yang mewakili, luahan, atau gambaran terhadap aspek kepercayaan dan nilai-nilai bergabung degan aspek adat resam tadi. Artifak dengan itu tercermin pada karya-karya sastera bangsa, kraftangan, hasil kesenian pertukangan, bahasa, imej-imej termasuklah gestures. Artifak menampilkan kepercayaan dan resam ahli atau entiti masyarakat yang menghasilkannya. Segelintir imej visual yang dapat dihubungkan dengan satu-satu budaya misalnya dinamakan ikon. Sementara objek fizikal yang menjadi sasaran keghairahan dan pujaan dilabelkan sebagai idola.
*
Dalam konteks bangsa Melayu, jati diri bangsa itu amat rapat berhubungan dengan agama (sebagai tambatan yang mengawal kepercayaan dan nilai-nilai penganutnya), budayanya (yang terlihat pada adat resam orang-orang Melayu yang penuh halus dan berbudi bahasa) serta bahasanya (yang tercermin pada bahasa yang diucapkan serta karya sastera yang dihasilkan).Justeru kerana media telah menjadi satu institusi budaya yang dapat membina jati diri bangsa atau memperkukuhkan semangat patriotismenya kita wajar melihat bagaimana media dapat membentuk manusia. Untuk mengukur bagaimana ini berlaku, salah satu keajaiban ilmu psikologi dapat diterapkan di sini. Dalam disiplin psikologi proses pembelajaran (dalam hal ini pembinaan jati diri) dapat dihitung menerusi kaedah prosedur Pavlovian secara conditioning. Prosedur yang dimaksudkan ialah apabila satu-satu entiti (E) memiliki kawalan penuh terhadap semua peristiwa, (E) boleh menentukan kekerapan masa, ketepatan aksi percubaan selain menguruskan tingkah laku sasarannya.Latihan terhadap seekor anjing dengan memberinya makan pada jam 3 petang sahaja, dengan menghantar satu isyarat denting loceng, dilakukan berulang-ulang, hingga sang anjing terbiasa dan terlatih oleh tubi dan asakan latihan yang sama akan menatijahkan anjing menunggu makanan pada setiap jam 3 petang dengan bunyi loceng dengan penuh selera. Latih tubi appetite behaviour ini dari dahulu hingga sekarang memperolehi jawapan yang sama. Iaitu sasaran prosedur conditioning di akhirnya akan mengikut, taat, patuh dan meniru apa yang disogokkan oleh (E).
*
Sejak Pavlovian mengemukakan gagasan conditioning ini tokoh-tokoh psikologi ulung seperti K. Wolf (1963), D.r Williams (1965), M.M Shapiro (1961) dan W. Kintsch and R.S Witte (1962) semuanya memutuskan bahawa prosedur conditioning dengan latih tubi appetite behaviour ini sangat berkesan dalam menentukan kejayaan proses pembelajaran sasaran (dalam erti kata lain pembinaan jati diri) .
*
Media justeru menjadi medium pengajaran sosial yang efektif kepada kanak-kanak dan remaja dan proses ini dinamai socialization atau proses bagaimana mempelajari menyertai dan menjadi dewasa dalam masyarakat. Orang dewasa yang mempelajari mengenai jati diri lain dari yang dikenalinya akan melalui proses yang kita namakan acculturation.
*
Masyarakat yang telah dilatih tubi oleh (E) dalam hal ini, media elektronik dan cetak, akan mengutip dan menyerap terlalu banyak pesan media. Oleh kerana ia merupakan satu proses conditioning, masyarakat akan akhirnya mengikut, taat, patuh dan meniru apa yang disogokkan oleh media elektronik mahupun cetak.Instrumen-instrumen sosial yang membantu perkembangan jati diri bangsa seperti ibu-bapa, generasi tua, madrasah, pondok dan tuan guru, seni persembahan tradisional dan karya sastera sebagai contoh telah diambil alih oleh institusi media baik elektronik mahupun media cetak.
*
Penumpuan terhadap media elektronik telah memberi kesan kepada hubungan kemanusiaan secara tradisional. Salah seorang pemikir Faith Popcorn telah menamakan trend ini sebagai cocooning iaitu ahli masyarakat memenggap di dalam rumah. Manusia kini boleh bekerja dan berhubung menerusi ahli masyarakat yang lain menerusi telefon, faks, sms, internet malahan televisyen dan tidak perlu berhubung secara fizikal dengan anggota masyarakat yang lain. Hubungan fizikal telah berganti dengan hubungan parasosial iaitu hubungan yang diasaskan oleh dan kepada manusia yang mereka lihat atau dengar menerusi media seolah-olah kenalan-kenalan yang ditemui menerusi media ini adalah manusia dalam dunia nyata. Cocooning juga menyebabkan manusia lebih mengenali, mendalami dan rapat dengan bintang telenovela, idola dan artis berbanding jiran sebelah rumah, atau lebih mengetahui plot drama televisyen berbanding masalah asasi yang menimpa masyarakat . Fenomena ini jadi lebih sengit saat majlis aidilfitri berlangsung, anggota masyarakat lebih rela duduk menghadap televisyen daripada ziarah menziarahi kerana hidangan program televisyen yang menarik.
*
Kewujudan televisyen menyebabkan fenomena sindrom couch potato di mana kita duduk di hadapan televisyen dan dunia di datangkan kepada kita bukan kita yang pergi mendapatkan dunia .Oleh kerana conditioning process berlaku secara giat dan masyarakat telah terjerumus ke dalam dunia binaan media termasuk televisyen (cocooning), proses pembinaan jati diri bangsa telah bergantung sepenuhnya kepada media dan peranan instrumen sosial tradisional beralih kepada institusi media.
**
Apa yang dibina oleh televisyen?
Adalah penting untuk difahami bahawa kini media telah menjadi satu makhluk yang dipatuhi, dikasihi bahkan dilindungi. Sebarang cacian ke atas media misalnya akan membibitkan respon yang kritikal semula. Ini berlaku kerana media amat rapat dengan manusa, menjadi teman setia, memberi rasa tenteram dan senang, memberikan berita terkini dan hiburan yang sensasi. Proses perorangan ke atas media ini khususnya media elektronik telah diakui oleh ramai tokoh futuris dalam karya-karya mereka.
*
Kajian Byron Reeves dan Clifford Nass dari Stanford University membuktikan menerusi satu set kajian dan penyelidikan bahawa manusia kini melayani peti televisyen dan komputer sebagai entiti sosial dan ini dilakukan penuh natural. Kini ramai bercakap dengan televisyen, bersahabat dan percaya hanya televisyen memahami mereka .John Naisbitt mengakui trend ini dan mngatakan inilah prinsip asas kemajuan teknologi iaitu high tech=high touch. di mana kesan kejayaan teknologi telah mempengaruhi hubungan manusiawi .
Apakah yang dilatih tubikan oleh televisyen hari ini? Apakah yang disogokkan oleh media elektronik mahupun cetak kepada masyarakat sebagai pusingan appetite behaviour? Dan bagaimana masyarakat menerima dan terlazim malah terasuh serta terbina jati diri dan keperibadian mereka dengan apa yang disalurkan oleh televisyen itu?
*
Terdapat sekurang-kurangnya tiga implikasi buruk ke atas manusia oleh kemunculan institusi media yang berkuasa ini:
Buta budaya.
Buta budaya bermaksud keterasingan dari artifak budaya bangsa. Kemunculan media elektronik khususnya menjauhkan masyarakat dari budaya besar bangsa . Masyarakat misalnya tidak lagi mengenali karya sastera klasik. Atau mereka tidak memahami atau tidak berusaha memahami seni persembahan tradisional bangsa. Buta budaya langsung menghasilkan fragmentasi yang memisahkan individu dari masyarakat kerana kurangnya hubungan dua hala (hubungan yang dikemukakan oleh media adalah hubungan sehala dan jika adapun dua hala adalah hubungan tanpa jiwa yang tidak real) .
*
Kitsch
Istilah kitsch dipelopori oleh tokoh sosiologis Dwight Macdonald yang menggambarkan kelahiran budaya popular (produk media elektronik dan cetak) sebagai produk sampah . Secara mudahnya kitsch adalah budaya pop yang tidak berjejak oleh satu peradaban dan jati diri yang berwibawa. Kehadiran program realiti tv atau rancangan telenovela sebagai contoh adalah hasil kitsch. Dalam industri buku, kitsch menyebabkan kelahiran ‘chapbooks’ atau buku untuk kesenangan pembaca. Karya dengan nilai sastera dan estetika tidak lagi dibaca sebaliknya tumpuan diberikan kepada buku masakan, buku ramalan astrologi termasuklah bahan lucah.
*
Kehadiran majalah yang memainkan persoalan tahyul, lucah dan misteri adalah sebahagian dari kitsch. Ini malah boleh dihadirkan menerusi media elektronik. Di sini jugalah muncul karya picisan yang hanya mementingkan selera rendah pembaca.Kelewahan kepenggunaan atau perbelanjaan.Kelahiran media sebagai institusi juga melahirkan budaya kelewahan kepenggunaan atau perbelanjaan.
*
Thorstein Veblen mendebatkan budaya conspicuous consumption, atau kelewahan perbelanjaan untuk mencapai prestij sosial. Budaya ini telah menjadi nilai yang dominan dalam masyarakat moden . Antara muatan media ialah ragam pengiklanan moden. Para pengiklan ini mengenalpasti ahli masyarakat sebagai individu dan memainkan kehendak dan kepuasan pengguna dengan penerimaan sosial. Pertumbuhan budaya materialisme (meraikan kebendaan), hedonisme (pengejaran kepada keseronokan) dan narcissism (penurutan hawa nafsu)
*
Fenomena kelewahan dan pembaziran ini menjadi lebih sengit dengan kemunculan saluran membeli-belah dan latih tubi iklan yang mengasak dengan nilai-nilai yang ditentukan oleh pengiklan dengan perintah kapitalis.Terdapat banyak lagi implikasi buruk yang dibibitkan oleh keperkasaan media sebagai pembina jati diri tetapi tiga dikira memadai untuk diturunkan di sini.
**
Apakah ideologi media?
Apakah ideologi media? Media sosiologis yang tersohor Herbert J.Gans menekankan bahawa terdapatnya kecenderungan bias dalam berita-berita yang dipaparkan di media. Ideologi media ini antara lain ialah lima kunci penting yang disebutkan olehnya sebagai ‘nilai-nilai bertahan’ yang telah meresapi media dan disampaikan secara halus tanpa memikirkan keadilannya untuk khayalak.
*
Lima noktah penting ideologi ini sudah memadai untuk menunjukkan bahawa pembinaan jati diri bangsa atau nilai patriotisme sedang dikawal media secara rakus.
Demokrasi altruistik - Ia adalah satu kepercayaan bahawa politik harus berdasarkan kepentingan awam dan servis.
Individualisme - Penekanan terhadap kebebasan individu mengatasi kepentingan dan keperluan masyarakat umum yang lebih besar.
Moderatisme – Penekanan diberikan supaya bersederhana dalam berpolitik, menetapkan nilai-nilai dan juga pemerkasaan budaya.
Kawalan – Penekanan ke atas ketenteraman sosial, mengelakkan konflik, menghormati autoriti politik dan sosial.
Kepimpinan – Pemaparan bahawa kepimpinan yang baik ialah kepimpinan yang dapat mengatasi apa jua persoalan menerusi visi, stamina dan keberanian .
**
Kucuplah televisyen anda.Hari ini, seeloknya kita memulakan pagi dengan mengucup televisyen kita sebagai tanda sayang yang tidak berbelah bahagi. Setiap hari lebih dari lima puluh peratus rancangan televisyen (lihat lampiran) menumpu kepada kategori hiburan (meskipun tidak dapat dinafikan definisi hiburan sangat tricky memandangkan satu rancangan mungkin dapat menghiburkan seseorang tetapi tidak dapat menghiburkan yang lainnya). Pecahan untuk sukan misalnya tidak sampai sepuluh peratus dalam seminggu, pecahan untuk agama pula jauh lebih rendah dengan mengenepikan segmen bacaan al-Quran dan azan.
*
Pengisian pendidikan dengan mengenepikan segmen berita juga tidak diberi peruntukan yang besar. Perhatikan juga setiap hari hampir atau lebih enam jam diperuntukkan untuk telenovela asing, ini bermakna lebih satu perempat dari rancangan televisyen kita dipenuhi dengan jati diri asing atau nilai patriotisme yang tidak dapat langsung dihubungkan dengan Malaysia. Ini belum ditolak campur atau perhitungan dilakukan dengan rancangan bukan dalam bahasa kebangsaan.
*
Haruslah diingat penekanan terhadap pendidikan dan agama (sekiranya ada) misalnya tidak disiarkan pada waktu perdana (yakni waktu ramai penonton: kebiasaannya waktu perdana merujuk dari jam 8 malam ke jam 10 atau 11 malam tetapi kita juga harus mengambil kira waktu perdana kedua yakni dari jam 2 ke 6 petang).Rasa sayang terhadap media elektronik ataupun cetak (khususnya elektronik ini) berkait rapat dengan fenomena panopticon.
*
Michel Foucault menggunakan metafora panopticon untuk menggambari bagamaina sesebuah organisasi besar mengawasi manusia, langsung mengawal dan menentukan kehidupan awam. Panopticon adalah adalah sejenis alat kawalan di penjara yang berpusat dan membolehkan pihak penguasa melihat dan memerhatikan banduan. Tujuan panopticon bukanlah untuk mengawasi semata-mata tetapi lebih untuk mewujudkan satu keadaan yang dirasai dan disedari kewujudannya dengan itu sekaligus menjamin kewujudan semacam satu kuasa sedang menentukan gerak laku banduan.
*
Meskipun Foucault tidak secara terang merujuk media sebagai satu jenis panopticon tetapi media hari ini telah mendapat tempat dan kedudukan di menara kawalan tersebut. Lebih aneh, media disayangi sebagai fungsi panopticonnya itu. Sesuatu yang perlu diingat tentang panopticon ialah sifatnya di mana sedikit menentukan yang banyak. Minoriti menguasai majoriti melalui satu kawalan yang dimomok-momokkan, bukanlah satu kawalan yang sebenar .Tidak dapat dielakkan dan dikesali media arus perdana hari ini telah menjadi ejen pembudayaan jati diri asing.
*
Perleluasaan penggunaan bahasa Inggeris dalam rancangan televisyen seperti yang terlihat pada stesen televisyen 8tv menunjukkan adanya ejen comprador yang menjadi musuh utama kepada pembinaan jati diri bangsa mahupun pemupukan nilai patriotisme. Golongan comprador ini adalah musuh sebenar negara. Comprador bermaksud, golongan pewaris idea Barat.Penjajah Inggeris sebelum meninggalkan India untuk memberi kemerdekaan kepada orang-orang India telah meninggalkan segolongan manusia, yang tidak ramai, taasub kepada Inggeris, mentah-mentah menerima Inggeris, berkulit hitam bertopeng putih dan ini telah dirancang secara sistematik. Satu proses pembinaan jati diri jahat untuk mengancam jati diri sejati orang India. Malah ini terakam dalam dokumen sejarah Thomas Macaulay (lihat Minute on Indian Education, 1835) bahawa kelompok yang berpegang kepada budaya Inggeris, berminda Inggeris, percayakan supremacy Inggeris harus dilahirkan oleh sistem pendidikan supaya meskipun Inggeris keluar dari India, golongan comprador ini wujud dan meneruskan kelangsungan penjajahan Inggeris. Golongan Comprador ini sangat bijak menunjukkan seolah-olah merekalah golongan yang bertindak demi kepentingan masyarakat, untuk membangunkan maruah bangsa dan bermacam alasan lagi bila mencipta satu-satu dasar yang merugikan bangsa tetapi melebihkan dan mendaulatkan bangsa Inggeris. Istilah comprador ini diperkenalkan oleh orang-orang Inggeris sendiri. Rujuk Post-Colonial Studies: The Key Concept, 2000, tulisan dan susunan bersama Bill Ashcroft, Gareth Griffiths dan Helen Tiffin.Ejen comprador dalam media dengan mudahnya meruntuhkan apa sahaja hasrat pembinaan jati diri bangsa. Sebagai misalan di salah satu saluran televisyen sedang berlangsung program pemupukan pendidikan atau dokumentari yang bernas, di saluran lain rancangan nyanyian atau konsert Britney Spears menggoda penonton muda.
*
Sebahagian generasi muda akan menonton rancangan nyanyian kerana kemeriahan budaya popular (ingat peranan kitsch) dan tidak mempedulikan saluran yang bersungguh menerapkan pembinaan jati diri bangsa. Dengan sendirinya media telah menjadi ejen comprador yang jahat dan anti jati diri sejati atau nilai patriotisme.
*
Sesuai dengan fungsi media sebagai penentu ideologi, ejen jati diri, panopticon, dan mempunyai kuasa untuk memberikan pelbagai kesan kepada masyarakat, sekali lagi ditekankan di sini media telah mengambil alih peranan instrumen sosial tradisional dalam membina jati diri manusia. Media telah mengambil alih peranan ibu-bapa, guru dan madrasah, kawan-kawan, malah media telah menjadi satu kuasa, satu pemimpin yang dipercayai dan dapat menentukan jalan serta arah.
*
Jika merujuk lampiran yang disediakan adalah jelas pengisian jati diri bangsa dan nilai patriotisme dalam keadaan genting. Satu dasar penyiaran perlu digubal oleh kabinet dengan menetapkan jumlah tertentu jam (pada waktu perdana) diserahkan kepada rancangan tempatan dan satu dasar sekatan terhadap produk drama asing segera digubal. Ini akan membolehkan juga pertumbuhan produk drama tempatan yang harus disyaratkan mengenengahkan elemen jati diri bangsa dan nilai patriotisme .
*
Jati diri menurut surah LuqmanSurah Luqman adalah surah ke 31 dan terdiri dari 34 ayat. Surah ini termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah . Ini bermakna surah ini memberi penekanan kepada persoalan akidah, keimanan kepada Allah, ingatan kepada hari pembalasan selain menyeru akhlak yang mulia dan melakukan kebaikan.Surah Luqman amat sesuai digunakan sebagai satu pendekatan dalam membina rangka atau program jati diri bangsa khususnya generasi muda. Ini memandangkan di dalam surah Luqman ditekankan perihal disiplin anak-anak meliputi hubungan penuh adab dan akhlak dengan ibu-bapa, guru, jiran dan sahabat.
*
Persoalan sistem hidup kekeluargaan yang murni dan penuh tatasusila menunjukkan surah ini memiliki asas-asas ta’dib yang sesuai untuk diterapkan pada peribadi remaja.Terdapat lapan ayat yang menyebut mengenai Luqman dan anaknya secara khusus iaitu ayat 12 hingga 19. Ayat-ayat ini menampung nasihat-nasihat Luqman setelah Allah berfirman memperkenalkan Luqman dalam ayat 12:
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan (serta Kami perintahkan kepadanya): ‘Bersyukurlah kepada Allah (akan segala nikmat-Nya kepada-mu), dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah), kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Amat Terpuji.’
**
Terdapat tiga tunjang pendidikan yang dikemukakan oleh Allah menerusi Luqman untuk dijadikan pegangan.
(A) Tunjang pertama ialah dasar akidah yang disentuh menerusi ayat ke-13:Dan (ingatlah) tatkala Luqman berkata kepada anaknya, semasa dia memberi nasihat kepadanya,
‘Wahai anak kesayanganku. Janganlah engkau menyekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar!’
*
Ayat ini memberi isyarat supaya remaja diberikan pengukuhan pada doktrin tauhid. Inilah asas pembinaan jati diri. Remaja pada hari ini wajib disedarkan bahawa Allah adalah segala sumber dan bukan yang lain. Oleh itu apa sahaja datangnya daripada Allah, dan pada ketikanya, akan perlu kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini dan hanya Allah tempat bergantung.Doktrin ini amat penting dipantakkan dan diasuhkan kepada remaja. Doktrin tauhid ini menjadi perkara paling dasar dalam merangka program membina jati diri. Hal tauhid ini menjadi sangat genting untuk disuguh memandangkan remaja hari ini telah menjadi generasi tanpa jati diri. Budaya hedonisme misalnya telah menjadikan remaja muslim leka, lemah dan khayal, serta memuja makhluk ciptaan Allah. Perhambaan secara halus ini adalah jelas satu kesyirikan yang harus dibanteras segera.
*
Remaja kita harus disedarkan dengan hakikat penciptaan seperti yang telah diakui kepada Allah di hari penciptaan dan hari termeterai perjanjian. Hari di mana manusia bersedia memohon jawatan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Hakikat kejadian khalifah Allah itu misalnya terpancar pada firman-Nya, surah al-A’raf, ayat 172:
Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhan-mu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun – daripada tulang belakang mereka, dan Ia menjadikan mereka itu saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil bertanya dengan firman-Nya): Bukankah Aku Tuhan kamu (yang mengasuh serta menjaga kamu)? – mereka semua menjawab: Benar (Tuan hamba adalah Tuhan kami) kami menjadi saksi (yang demikian ini) supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini.
*
Inilah huwiyyah atau jati diri sebenar manusia, yang membezakannya dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain (al-imtiyaz ‘an al-aghyar). Jika manusia dapat memahami dan mengimani hakikat ini maka soal pembinaan jati diri tidak lagi timbul kerana apa juga gugahan luar akan membawa semula mereka kepada hakikat di atas. Apabila aspek internal dan fundamental kukuh maka aspek luaran hanya akan menjadi satu pinggiran.
*
(B) Tunjang kedua ialah dasar ibadah yang disentuh antara lain pada ayat ke-17, surah Luqman:‘Wahai anak kesayanganku. Dirikanlah solat dan serulah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar.’Ayat ini secara terang menyebutkan tuntutan menunaikan solat. Solat adalah tiang agama. Solat juga adalah pagar manusia dari tipu daya syaitan. Dalam solat terdapat banyak khasiat khususnya untuk perkembangan psikologi remaja (seperti yang kita maklumi pembinaan jati diri sangat rapat dengan aspek psikologi). Juga yang lebih penting solat mengandungi satu falsafah yang luar biasa untuk keamanan dunia dan akhirat. Bukan sahaja pada solat tetapi secara keseluruhannya setiap ibadah yang dianjurkan Islam punya falsafah dalam pembinaan jati diri. Di dalam solat kita memulakan ibadah tersebut dengan takbir iaitu pengakuan kepada Allah yang Maha Esa akan kebesarannya. Di dalam solat kita menghiasinya dengan doa-doa. Di dalam solat juga kita berjanji bahawa hidup dan mati hanya untuk Rabb, pemilik sekalian alam. Di luar solat kita tidak boleh mengingkarinya. Dan kita mengakhiri solat dengan salam, memalingkan wajah ke kiri dan kanan menandakan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia.
**
Inilah yang wajar dihayati dan difahami dalam solat, bukan sekadar menyempurnakan rukun-rukunnya sahaja.Ayat ini juga menuntut penjelmaan hizmet atau pun melakukan kebajikan. Tiang jati diri pada batang tubuh manusia adalah segala yang makruf. Namun begitu penyuburan makruf iaitu hal-hal kebaikan, tidak dapat berjalan dengan sempurna andainya nahi mungkar tidak berjalan serentak.
*
Ketika mengemukakan program membina jati diri aspek menanamkan kefahaman dalam beribadah dan menyeru kepada kebaikan dianjurkan serentak dengan ketegasan dalam melaksanakan fiqhul inkar (fikah nahi mungkar). Dalam dunia yang penuh kelalaian, kemungkaran, noda dan maksiat, pengarang harus teguh, cekal dan bertanggungjawab membaiki kerosakan-kerosakan ini. Kita harus menyedari bahawa penampilan amar makruf sahaja belum memadai kerana kebaikan tidak dapat tertegak di sisi kejahatan. Jati diri yang telah dibina dengan dorongan makruf boleh sahaja runtuh oleh satu aksi kecil mungkar.
*
(C) Tunjang ketiga ialah dasar akhlak dan komunikasi yang disentuh dalam banyak ayat dari surah Luqman:
Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu-bapanya, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya) dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun: (dengan yang demikian) bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua-dua ibu-bapamu: (ingatlah) kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan) (surah Luqman ayat 14)Firman Allah seterusnya:Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau -dengan fikiran sihat - engkau tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka: Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutilah jalan orang yang rujuk kembali kepada-Ku (dengan tauhid dan amal-amal yang soleh) kemudian pada Akulah tempat kembali kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. (surah Luqman ayat 15)
*
Firman Allah lagi:
(Luqman menasihati anaknya dengan berkata), ‘Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau yang buruk) seberat biji sawi sekalipun, serta ia tersembunyi di dalam batu besar ataupun di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dibicarakan dan dibalas-Nya) kerana sesungguhya Allah amat luas pengetahuan-Nya, lagi amat meliputi segala yang tersembunyi.’ (surah Luqman ayat 16)Firman Allah yang lain:Dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu…(surah Luqman ayat 17)
*
Atau dalam firman Allah pada ayat ke 18:
Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membangga diri. (surah Luqman ayat 18)
Tidak ketinggalan juga pada ayat:
Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata). Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. (surah Luqman ayat 19).
*
Ayat-ayat ini menunjukkan pemugaran prinsip akhlak, adab dan moral amat signifikan dalam pembesaran dan perkembangan remaja. Apakah lagi yang paling penting dalam membina jati diri bangsa sekiranya bukan kembali kepada nilai-nlai akhlak, moral dan adab yang senonoh. Isu hubungan dengan ibu bapa menunjukkan peri pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dihayati semula dan disuburkan di dalam setiap program jati diri termasuklah di kalangan media. Hubungan dengan ibu-bapa itu pula mestilah berasaskan akidah. Institusi media yang akan menganjurkan program jatri diri itu juga memahami bahawa dasar mereka adalah tauhid seperti yang dikemukakan di awal tadi.Salah satu keruntuhan yang dibawa oleh penjajah dengan fahaman sekularisme ialah menggangu nilai kekeluargaan malah kemasyarakatan Islam.
Media boleh membantu kita menyekat hal ini dari terus berlaku dan berleluasa. Masih belum terlambat meski remaja hari ini terlupa setiap tindakan dan apa sahaja yang diperolehinya di dunia ini hanyalah satu kenderaan untuk menuju Allah taala. Media punya tanggungjawab besar kerana setiap amal perbuatan meskipun sebesar zarah diperhatikan oleh Allah, bahkan Allah Yang Maha Mengetahui sentiasa dapat mengecam apa yang terselindung dalam hati. Ini adalah prinsip yang harus ditekankan dalam program jati diri bahawa manusia tidak terlepas dari pandangan Allah.
*
Justeru remaja yang ingin atau terliur dengan noda akan segera terhalang oleh pemahaman bahawa Allah sedang memerhati. Satu konsep muqarabah (pengawasan diri) yang telah dihancurkan oleh fahaman sekularisme.
Selain itu ayat-ayat ini mengajarkan hubungan sesama manusia dan kritikan Allah terhadap golongan yang takbur dan lupa daratan. Bercakap mengenai akhlak mereka yang ditugaskan untuk membina jati diri bangsa termasuk remaja tadi juga dituntut menjadi qudwah salihah seperti yang tercermin pada peribadi Rasulullah SAW, suri teladan yang wajar dicontohi. Ini bermakna institusi media adalah satu institusi qudwah hasanah bukan suri teladan yang hodoh dan buruk.
**
Memahami asas akhlak yang dihadapkan menerusi surah Luqman ini juga memahamkan kita betapa tugas media itu meliputi fungsi untuk menjaga darurat khams, lima aspek yang wajib dipelihara menurut ajaran Islam iaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.Penekanan terhadap tunjang akidah, ibadah dan akhlak tidak bermakna media hanya menyiarkan rancangan agama atau berunsur agama sahaja tetapi tertakluk dalam rangka tiga tiang besar tersebut.
**
Kekuatan jati diri bangsa Melayu misalnya tertanam pada pandangan sarwanya (world view), epistemologinya (falsafah keilmuan) dan aksiologinya (sistem nilai). Dan semua ini kembali kepada ajaran Islam. Pendekatan surah Luqman hanyalah satu pedoman bukan bermakna televisyen atau media cetak semata-mata mengenengahkan program agama sahaja. Program yang tidak membangunkan akhlak misalnya dan hanya meruntuhkan adalah jelas tidak sejajar dengan tunjang akidah mahupun akhlak dan bukan pula satu ibadah maka wajarlah dielakkan atau diketepikan langsung.
**
Karya sastera sebagai pedoman
Salah satu kaedah lain dalam membangunkan jati diri bangsa ialah dengan memperbanyakkan program yang memaparkan keagungan sastera dan budaya bangsa. Atau dengan menjadikan karya-karya sastera agung sebagai panduan dalam merencanakan susunan dan intisari rancangan. Karya-karya sastera agung kita sangat baik digunakan untuk pembangunan jati diri. Di sini akan dikemukakan dua misal.Dalam tahun 1857 Raja Ali Haji, pendekar, ulama dan ahli falsafah Melayu telah menulis kitab Tsamarat al Muhimmah. Semasa perlantikan Sultan Badrul Alam Syah sebagai Sultan Lingga dan Riau, Raja Ali Haji menekankan dari awal supaya baginda Sultan ‘mengikuti titah Allah dan Rasulnya’. Ini juga terlihat misalnya dalam Tuhfat al Nafis.Di dalam kitab Tsamarat al Muhimmah, ulama terkemuka itu mengingatkan kedudukan Sultan sebagai khalifah dan imam yang bertanggungjawab memelihara Islam dan undang-undangnya.
*
Menurut pengarang pengabaian Islam dan syariat menandakan permulaan kerosakan pentadbiran negara, kekacauan kestabilan sosial dan tanda nifaq menolak kesejahteraan akhirat.Di dalam kitab tersebut, Raja Ali Haji terang-terang menyebutkan hukum-hakam negeri mestilah berasaskan al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW dan kias. Selain mengiktiraf sumber hukum dari konsep maslahah dan uruf atau adat. Hal ini misalnya boleh rujuk di dalam kitab tersebut .
*
Satu panduan yang dapat dipegang dari intipati khazanah kita tersebut ialah peranan pemerintah dalam memelihara kesejahteraan umat Islam dan bangsa Melayu tentunya. Jati diri bangsa Melayu amat bergantung dengan Islam., jati diri bangsa Melayu hanya dapat ditambat dengan Islam dan tidak boleh diapungkan dan ditambat dengan nilai-nilai lain. Pemerintah harus mengakui hal ini dan apa kala pemerintah menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam karya klasik ini dengan mudah pula aplikasi Islam dapat diterapkan kepada masyarakat.Dalam konteks hari ini, media telah mengambil alih peranan pemimpin (seperti yang telah dijelaskan media telah menjadi sangat dominan dalam hidup seharian dan mengambil alih banyak fungsi sosial instrumen yang sedia ada), justeru media harus kembali bertindak sebagai pemimpin tradisional yang memelihara agama dan sentiasa bergerak dalam panduan al-Quran dan hadis selain meraikan nilai-nilai lokal atau setempat.Contoh kedua dari karya sastera yang dapat dijadikan pedoman media ialah Kitab Nasihat Raja-raja. Syeikh Duyung menulis:
Raja yang sejahat-jahat raja itu iaitulah raja yang menukarkan agamanya dengan dunia dirinya .
*
Ingatan keras lain datangnya daripada penulis kitab Safinat al Hukkam:
Bermula seyogianya bahawa diketahui pohon segala adab memerintahkan rakyat oleh segala raja-raja dan gantinya itu iaitu dua kaedah. Maka kaedah yang pertama itu ilmu akan hukum Islam dan akan hukum syariat Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam seperti yang lagi akan datang. Insya-Allah Taala. Kerana jikalau tiada ilmu serta perintah maka binasa yang diperintahkan itu terlebih banyak daripada baiknya. Dari kerana tatkala itu mengaranglah hawa nafsu kepada segala kehendaknya seperti mengarang gajah liar dalam hutan.Dan kaedah yang kedua itu mengambil hawa nafsu kerana betul bicara dan tersalahnya daripadanya jua datangnya. Maka apabila kuat cita fikirnya, maka adalah alamat keras sultan bicara dalamnya dan hinalah hawa itu. Dan apabila daif cita fikirnya, maka alamatnya mengeras hawa itu atas nafsu, maka tertutuplah akal dalamnya dan tersalahlah bicaranya. Dan tatkala itu tiadalah ia dapat menghukumkan orang yang lainnya .
*
Apakah yang dapat dimanfaatkan oleh pemimpin dan pengamal media supaya dapat dijadikan pedoman berguna merangka intisari rancangan media elektronik atau muatan media cetak? Secara permukaan dapat diingatkan supaya media (sebagai pemimpin atau raja) jangan sampai jadi seperti gajah liar di hutan. Kebijaksanaan sebagai pemimpin diperlukan. Rancangan tv yang menerjah kepada kelalaian dan pemugaran hawa nafsu tidak boleh ditolak ansur. Dalam konteks hari ini rancangan hiburan rendah tidak dapat diterima sebagai satu program pembinaan jati diri. Rancangan telenovela asing sebagai contoh tidak dapat mendorong kepada kebijaksanaan fikiran malahan menyuburkan hawa nafsu dengan adengan-adengan berahi, dengan sendirinya menjadi sesuatu yang amat batil dalam usaha menerapkan jati diri bangsa (yang berakar kuat dengan Islam) apatah lagi tidak jelas caranya untuk mengukuhkan nilai patriotisme.
**
Media elektronik mahupun cetak tidak boleh mengutamakan keuntungan kantung semata-mata. Sebaliknya penerapan rancangan yang mengutamakan ilmu harus dirimbuni.Mengambil kira kekuatan media untuk menentukan jati diri bangsa dan memupuk nilai patriotisme, malah kuasa media yang sudah melebihi pemimpin, sekiranya media dapat menerapkan dua pendekatan dari sub tajuk di atas dalam sukatan atau muatannya dan merubah sifatnya dari panopticon yang bersifat memomok-momokkan kepada panopticon bersifat mengasuh, mengingatkan dan mengawasi dari jatuh ke dalam jurang noda, maka media dikira dapat membantu membina jati diri manusia. Membina jati diri manusia sesuai dengan ukuran langit akan membantu menjadikan jati diri manusia sesuai dan sempurna di bumi.
**
Pemupukan media alternatif
Setelah menyediakan pedoman, tunjang dan kayu ukur untuk media berdasarkan al-Quran dan hemah bangsa, harus disebutkan di sini bahawa kewujudan media sebagai kuasa baru ini boleh disaingi. Oleh siapa? Tentunya oleh media juga sendiri.Galakan terhadap media elektronik dan cetak alternatif harus disuburkan dan disemarakkan supaya media alternatif ini dapat berperanan sebagai pengimbang kepada media arus perdana. Media cetak yang bebas dari ideologi sempit media seperti yang diutarakan oleh Herbert J.Gans perlu ada. Media ini akan berfungsi untuk menampung kekurangan dan lompong kosong yang ditinggalkan oleh media arus perdana kerana mengejar keuntungan. Media alternatif tidak berminat dengan kuasa dan persaingan pasaran tetapi mementingkan kebenaran (meskipun kebenaran tersebut terhad dalam rangka yang difahami mereka).Media alternatif sangat sesuai ditegakkan dan diperkasakan kerana media ini mampu menawarkan jurnalisme sivik. Apakah yang dimaksudkan dengan jurnalisme sivik? Ia adalah jurnalisme yang membebaskan diri dari kongkongan ideologi lapuk media.
*
Metodologi yang dapat diambil oleh media alternatif ialah dengan mendekati masyarakat awam dan mendapatkan daripada mereka apakah isu yang mereka prihatin dan pandangan mereka tentang isu tersebut. Jurnalisme sivik ini dapat memerdekakan diri dari sumber rasmi, dan dapat menjadi media yang terbuka, tidak elitis, dan lebih mendekati egalitarian .Media alternatif ini dengan itu lebih berani, lebih bersedia dan lebih fleksibel dalam merencanakan pengisian pembinaan jati diri bangsa atau pemupukan nilai patriotisme (dengan mengambil kira fleksibeliti di sini akan diisi dengan muatan yang baik tentunya).KesimpulanAspek jati diri dan nilai patriotisme sangat rapat.
*
Meskipun kertas kelihatan menekankan aspek jati diri sahaja tetapi persoalan sebenar bukanlah apa itu jati diri atau apa itu patriotisme tetapi ialah bagaimana media dapat mempengaruhi manusia dalam pembinaan jati dirinya. Adalah jelas media telah menjadi satu institusi yang amat berpengaruh dalam masyarakat untuk membangunkan jati diri. Persoalannya hari ini ialah pembinaan jati diri (yang kita harapkan) yang ditonjolkan oleh media khususnya elektronik ditahap amat rendah. Pengamal media adalah juga dhaei dan tidak terlepas dari pertanyaan Allah di hari pembalasan kelak.
Pendekatan surah Luqman dapat dijadikan asas pembinaan jati diri secara berperingkat selain menjadikan karya sastera agung sebagai panduan merangka program dan kayu ukur pegangan media. Adalah satu kemestian program dan pembinaan jati diri bangsa di pelbagai media disemak semula, sesuai dengan tuntutan dan desakan ahli politik semasa. Percambahan media alternatif untuk menyemarakkan jati diri bangsa dan nilai patriotisme pula harus digalakkan sekiranya media perdana terkekang oleh faktor memenuhi kehendak pengiklan dan mahu kekal sebagai panopticon.
**
Rujukan
Michael Schudson, The Power of News, hlm: 24-25. Cambridge, MA: Harvard U. Press, 1995.
Shapiro M.M, Journal of Comparative and Physiological Psychology, 1962, 55, hlm: 567-571.
Kintsch W. dan Witte. R.S, dalam jurnal yang sama di hlm: 963-968.Faith Popcorn, The Popcorn Report. Faith Popcorn on the Future of YourCompany, Your Life, 3rd ed. New York: Doubleday, 1991. Juga rujuk FaithPopcorn dan Lys Marigold, Clicking. 16 Trends to Future Fit Your Life, YourWork and Your Business. New York: HarperCollins, 1996.Jerry Mander, Four Arguments for the Elimination of Television. New York:Morrow Quill, 1978.
Byron Reeves dan Clifford Nass, The Media Equation: How People TreatComputers, Television and New Media Like Real People and Places. NewYork: Cambridge U. Press, 1996.
John Naisbitt, Megatrends. New York: Warner Books, 1982.
William J. Donnelly, The Confetti Generation: How the New CommunicationsTechnology is Fragmenting America, New York: Holt, 1986.Richard Saul Wurman. Information Anxiety. New York: Doubleday, 1988.
Dwight Macdonald, "Masscult and Midcult," 1960. Juga diterbitkan semula dalam Against the American Grain. New York: Random House, 1962.
James B. Twitchell, Carnival Culture: The Trashing of Taste in America. New York: Columbia University Press, 1992.Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class. An Economic Study ofInstitutions. New York: Macmillan, 1912. Terbitan pertama 1899.
Richard Wrightman Fox dan T. J. Jackson Lears., eds. The Culture of Consumption. New York: Pantheon, 1983. Lihat juga Jackson Lears, Fables of Abundance, A Cultural History of Advertising in America. New York: Harper Collins, 1994; dan William Leiss, Stephen Kline dan Sut Jhally, Social Communication and Advertising. London: Metheun, 1986.Herbert J. Gans, Deciding What's News. A Study of CBS Evening News,NBC Nightly News, Newsweek and Time. New York: Pantheon Books, 1979, hlm: 39-69.
Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trans. AlanSheridan. New York: Vintage Books, 1979.Seruan ini adalah satu seruan tulen dan padu suara Melayunya kerana kedua-dua parti terbesar orang Melayu, Pas dan Umno sama-sama menyuarakan kebimbangan terhadap natijah buruk media elektronik ini. Lihat Harakah 16-31 Julai 2005 di hlm 30 dengan judul: Kerajaan tiada kuasa pantau rancangan ASTRO. Juga lihat perbahasan perwakilan Umno dalam Perhimpunan Agung Umno 2005, Berita Harian 24 Julai 2005 di hlm 19 dengan judul: Isu penularan budaya di TV jadi tumpuan.
Berdasarkan pandangan yang masyhur, Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah. Ayat kategori kedua pula ialah ayat-ayat Madaniyyah iaitu ayat-ayat al-Quran yang diturunkan selepas hijrah Rasulullah ke Madinah.
Raja Ali Haji, Tsamarat al Muhimmah Diyafat li al Umara wa al Kubara li Ahl al Mahkamah, Rumah Cap Kerajaan, Lingga, 1304H, hlm: 29.
Syeikh Duyung, Kitab Nasihat Raja-raja, MS ANM/SD 8 Arkib Negara Cawangan Trengganu, hlm: 9.Safinat al Hukkam, Pustaka A. Hasjmy, Banda Acheh, hlm: 20-21.
Rujuk Rob Anderson, Robert Dardene dan George M. Killenberg, The Conversation of Journalism. Communication, Community and News. Westport, CT: Praeger, 1994. Atau, Davis "Buzz" Merritt, Public Journalism & Public Life. Why Telling the News is Not Enough. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1995; Jay Black, ed., Mixed News. The Public/Civic/Communitarian Journalism Debate. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1997.
*