Tuesday, July 31, 2007

Belia Pencorak Masa Depan

Belia adalah generasi harapan bangsa dan negara untuk masa kini dan masa akan datang. Mereka adalah pewaris kepimpinan dan tunjang pembangunan dalam merealisasikan matlamat negara dalam apa jua aspek-aspek penting yang boleh menyumbangkan kepada bangsa dan tanah air.

Pada setiap 1 Ogos akan menjadi tarikh bagi warga belia yang ada di negara kita. Negara Brunei Darussalam mempunyai pengertian yang sangat besar makna dan ertinya kepada belia di negara ini terutama para pemimpin belia kita yang berjasa di atas penglibatan dan sumbangan mereka kepada pembangunan di negara ini.

Di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaula, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan baginda bertitah: "Inilah semangat yang baginda laungkan sendiri sebagai raja dan pemimpin negara yang berjiwa rakyat yang sentiasa perhatian para belia di negara ini yang merupakan golongan yang dianggap mampu mencorakkan masa depan serta juga penerus kesinambungan cita-cita bangsa.''

Usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah pun membina dan menyediakan pusat-pusat institusi pengajian tinggi seperti maktab-maktab, pusat-pusat vokasional dan universiti di dalam negara kita adalah semata-mata untuk negara amnya dan para belia khususnya yang berinovatif serta memperolehi pelbagai ilmu dan juga kemahiran-kemahiran. Dengan adanya ini semua belia inilah diharapkan oleh kerajaan dan negara agar menjadi bakal penjana di dalam pentadbiran negara untuk meningkatkan prestasi keberkesanan dalam pembangunan negara di bidang ekonomi dan teknologi demi kestabilan dan seterusnya memajukan negara kita untuk mencapai kecemerlangan yang lebih tinggi.

Betapa pentingnya belia kita yang mempunyai berkelulusan tinggi, intelektual dan yang berwibawa dalam melaksanakan dan mentadbirkan negara yang membangun. Selaku belia aset negara janganlah dipersiakan akan harapan kerajaan yang telah bersusah payah mengusahakan dan menyediakan kemudahan-kemudahan yang diberikan.

Belia pada masa kini sangat berpotensi serta mempunyai bakat semula jadi yang mana di era globalisasi ini, tenaga kerja para belia diperlukan oleh kerajaan bagi sama-sama membantu memperkembangkan ekonomi negara. Para belia yang cekap dan kreatif dalam hal pengurusan dan pengusahaan amat membantu dalam mempelbagaikan sumber ekonomi negara. Para belia mengetengahkan bakat dan kekreatifan mereka terbuka luas. Tambahan lagi dengan wujudnya alat telekomunikasi yang semakin canggih, belia seharusnya merebut peluang untuk memahirkan diri mereka dalam bidang teknologi infokomunikasi (ICT).

Mengharapkan sumbangan para belia iaitu sebagai generasi yang akan menjalankan jentera kerajaan dan tanda balasan imbal baik usaha yang telah diberikan oleh kerajaan dengan penuh kejayaan membangunkan negara kita di tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh bagi kita, antara negara yang telah lama maju seperti negara Jepun, maka bangkitkan semangat dedikasi kita kepada negara untuk memajukan negara sendiri sebagai peneraju masa depan. Memperkembangkan di kalangan belia pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan serta menanam dalam diri mereka sikap dan kualiti bertanggungjawab, berdisiplin, dinamik, dapat menyesuaikan diri dan berdikari bagi pembangunan negara, di samping mengukuhkan kepaduan negara.

Kejayaan mereka ini atas dorongan ibu bapa dan guru-guru serta rakan-rakan sebaya mereka dengan memberi semangat agar lebih maju dan produktif. Sebagai rumusan, ramuan yang ideal dan membuahkan hasil bagi sesebuah negara, belia hendaklah sentiasa progresif serta bekerjasama dalam meningkatkan pembangunan dan kualiti kehidupan negara kita. Untuk mencapai kejayaan, kunci utama yang perlu para belia miliki ialah hendaklah menjauhkan diri daripada masalah-masalah sosial, melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang dan menghancurkan masa depan yang telah musnah.

Jadi berhati-hatilah untuk memuhasabah diri untuk mencapai kecemerlangan para belia. Dari itu, amatlah penting dan mustahaknya agar belia merupakan masa depan kita kerana itu belia perlu sedar bahawa masa usia muda inilah peluang mereka untuk memanfaatkan usia dan masa depan sebaik-baiknya. Belia harus maju ke hadapan dengan lebih bertenaga dan mampu berdaya saing. Daya saing yang tinggi inilah nanti akan dijadikan sebagai aset besar negara untuk menjadikan generasi belia itu harapan bangsa dan masa depan negara. Mereka menjadi contoh dan ikutan yang baik untuk diteladani yang membawa kepada kecemerlangan ummah sebagai pewaris negara belia cemerlang.

Noryati binti Awang Juni,No. 62G, Kampong Sumbiling Lama, Jalan Istana Lama, Bandar Seri Begawan, BN 1111. No. k/p: 01-062559.

No comments: